Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Verksamhetsuppdatering

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och har den 6 juni genom en verksamhetsuppdatering presenterat status i processen. Avsikten är att löpande kommunicera utvecklingen fram till dess omstruktureringen är helt slutförd, vilket beräknas vara första kvartalet 2022.

Omstruktureringen av verksamheten innebär att hela den nuvarande verksamheten och samtliga aktieinnehav överförs i dotterbolaget DS SPAC 2 AB, som därefter delas ut till aktieägarna. Avsikten är att DS SPAC 2 AB ska byta namn till Dividend Invest AB och ansöka om notering.

Dividend Sweden AB, som efter ovanstående utdelning kommer vara tomt och avsikten är att förvärva annat intressant bolag som övertar börsplatsen. Syftet med omstruktureringen är att tillföra värde till aktieägarna som behåller hela nuvarande verksamheten och dessutom blir ägare till ett nytt bolag.

Den extra bolagsstämma som genomfördes den 30 juli 2021, beslutade enligt lagda förslag om förändringar i bolagsordningen och nedsättning av aktiekapitalet, i syfte att möjliggöra omstruktureringen som beskrivits. Därutöver beslutades om vinstutdelning av DS SPAC 1 AB, som avses användas till förvärv av annat bolag. Avstämningsdag för utdelningen är 20 augusti 2021.

De två helägda dotterbolagen DS SPAC 1 AB och DS SPAC 2 AB har startats av Dividend Sweden AB och är publika aktiebolag med 0,5 MSEK vardera i aktiekapital.

Utdelningarna som genomförts så långt under 2021 uppgår till totalt 46,1 MSEK, varav 24,8 MSEK kontant och 21,3 MSEK i aktier. Därutöver har Dividend Sweden under tredje kvartalet tecknat avtal med två finska bolag, Yepzon och Medicortex, om ägarspridningar om totalt ca 9 MSEK. Dessa utdelningar sker innan respektive bolag noteras och detaljer kommer presenteras i kallelse till en extra bolagsstämma senare i höst.

Verksamheten i Dividend Sweden fortgår som tidigare och utvecklas väl, första halvåret slutade med en vinst om 33,4 MSEK. Även det tredje kvartalet har börjat bra med två avtal om ägarspridningar samtidigt som portföljen utvecklats väl. Samtidigt har ett antal onoterade innehav utvecklats bra, där Transfer och Kiliaro är på väg mot listning under tidig höst.

Sammantaget går omstruktureringen av verksamheten enligt plan och vi ser positivt på resten av året då såväl portföljen som ägarspridningarna kommer generera vinster och tillföra aktieägarvärde.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2021-10-14
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 14 oktober 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

2021-10-08
Regulatorisk

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som nyligen kommunicerat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ). För att möjliggöra detta förvärv har DS SPAC 1 kallat till en extra bolagsstämma.

2021-09-30
Regulatorisk

DS SPAC 1 AB delades ut till Dividend Swedens aktieägare i augusti 2021, med syfte att bolaget skulle förvärva en verksamhet och ansöka om notering av bolagets aktier. Nu har DS SPAC 1 tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ).

2021-09-28
Regulatorisk

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 14 oktober 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-09-16
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Aprendere Skolor AB (publ), att genom utdelning ägarsprida aktier och teckningsoptioner för ca 6,6 MSEK i bolaget. Samtidigt har Dividend Sweden tecknat units (aktier och teckningsoptioner) för ca 3,3 MSEK i Aprendere.

2021-09-16
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Shortcut AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3,2 MSEK i bolaget. Samtidigt kommer Dividend Sweden investera 2,25 MSEK i en riktad emission i Shortcut Media.

2021-09-06
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Innowearable AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2,5 MSEK i bolaget. I en pågående nyemission som Innowearable genomför har Dividend Sweden även tecknat aktier för ca 1,3 MSEK.

2021-08-19
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerade den 13 augusti 2021 en verksamhetsuppdatering gällande den pågående omstruktureringen av verksamheten. Idag avskildes rätten att ta del av den beslutade utdelningen av DS SPAC 1 AB, ett publikt aktiebolag med 500 000 SEK i aktiekapital, som efter utdelningen kommer ha ca 7 200 aktieägare.

2021-08-13
Regulatorisk

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och har den 6 juni genom en verksamhetsuppdatering presenterat status i processen. Avsikten är att löpande kommunicera utvecklingen fram till dess omstruktureringen är helt slutförd, vilket beräknas vara första kvartalet 2022.

2021-08-05
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Medicortex Finland Oy, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4,1 MSEK i bolaget. I en pågående nyemission som Medicortex genomför har Dividend Sweden även lämnat en teckningsförbindelse om ca 2,1 MSEK.

1
2
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.