Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Verksamhetsuppdatering

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och här följer en uppdatering till aktieägarna och marknaden kring utvecklingen och vissa justeringar som sker.

Dividend Sweden fortsätter sin utveckling som utdelningsbolag, senast med förslaget om utdelning av aktier för 13,5 MSEK i säkerhetsbolaget Transfer Group, som avser notera aktierna i sommar. En bolagsstämma kommer hållas den 22 juni för beslut om detta, med föreslagen avstämningsdag den 2 juli, vilket innebär att sista dag för handel inklusive rätt till utdelningen är 30 juni 2021.

Sedan tidigare har beslutats om utdelningen av totalt 0,50 kr/aktie, varav 0,25 kr/aktie delades ut 20 maj. Den 20 juli är avstämningsdag för den andra delen då ytterligare 0,25 kr/aktie, totalt 11,3 MSEK, delas ut. Sista dag för handel inklusive denna utdelning är den 18 juli 2021.

Som tidigare kommuniceras har en omstrukturering av verksamheten i Dividend Sweden påbörjats. Vårt första s k SPAC, Special Purpose Aquisition Company, DS SPAC 1 kommer inom kort anslutas till Euroclear och därefter avser styrelsen kalla till en extra bolagsstämma och föreslå utdelning av DS SPAC 1 till aktieägarna. Avsikten är att DS SPAC 1 ska användas till förvärv att ett bolag med verksamhet som ska tillföra värde till aktieägarna och sådana diskussioner pågår.

DS SPAC 2 är nu registrerat och kommer inom kort anslutas till Euroclear. Avsikten är att Dividend Swedens portfölj och verksamhet ska överföras till detta bolag, delas ut till aktieägarna, byta namn till Dividend Invest och ansöka om notering på NGM Nordic SME. Hela denna process kräver ett antal förändringar, bl a extra bolagsstämma för beslut om vissa ändringar i bolagsordningen och beräknas vara helt slutförd under första kvartalet 2022.

Dividend Sweden kommer efter åtgärderna ovan vara tomt och redo för ny verksamhet, men redan nu pågår ett antal intressanta diskussioner.

Samtidigt med omstruktureringen av verksamheten arbetar Dividend Sweden vidare med att utveckla portföljen. Under andra kvartalet har vinsthemtagning skett i ett antal bolag som utvecklats kurrsmässigt väl och nya intressanta affärer har ingåtts som sammantaget gör att vi ser positivt på resultatet för andra kvartalet. Samtidigt som ett antal onoterade innehav utvecklats väl med potentialen att lyfta resultatet ytterligare under året.

Sammanfattningsvis arbetar vi vidare för att skapa värde för våra aktieägare genom att utveckla portföljen där våra onoterade innehav har stor potential, samtidigt som utdelningar av bolag och förvärv av nya verksamheter gör att kommande år ser mycket spännande ut.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2021-06-08
Regulatorisk

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och här följer en uppdatering till aktieägarna och marknaden kring utvecklingen och vissa justeringar som sker.

2021-06-03
Regulatorisk

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 21 juni 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-06-03
Regulatorisk

Styrelsen för Dividend Sweden har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om utdelning av högst 11 300 000 aktier i Transfer Group AB (publ). Utdelningens totala värde är ca 13,5 MSEK.

2021-05-24
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Kiliaro AB (publ).

2021-05-20
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ).

2021-05-18
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 18 maj 2021. Nedan följer besluten i sammandrag.

2021-05-07
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Plexian AB (publ).

2021-04-30
Regulatorisk
2021-04-23
Regulatorisk

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 18 maj 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.