Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Korrigerad kommuniké från årsstämma 31 mars 2022

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2022. I det ursprungliga pressmeddelandet föll uppgiften om namnbyte bort. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelsen valdes Jacob Dalborg som styrelseordförande, som ledamöter valdes, Tobias Berglund, Arne Nabseth och Bo Lindén. Till revisor valdes LR Revision med Johan Kaijser, auktoriserad revisor, som huvudansvarig.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 120.000 SEK till styrelseordförande och 60.000 SEK till var och en av styrelseledamöter ej arvoderade av bolaget på annat sätt. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

Beslut om namnbyte

Stämman beslutade om ändring av företagsnamn från Dividend Sweden AB till DS Plattformen AB.

Beslut om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 AB

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid tidpunkt som styrelsen finner lämplig genomföra vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner enligt förslag nedan:

-373 332 A-aktier

-44 718 526 B-aktier

-373 332 teckningsoptioner av serie TO1A

-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO1B

-373 332 teckningsoptioner av serie TO2A

-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO2B

Detta är samtliga aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 AB som Dividend Sweden innehar.

Utdelningen innebär att

-A-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 A-aktie i DS SPAC 2 AB, 1 teckningsoption TO1A samt 1 teckningsoption TO2A för varje 1 A-aktie i Dividend Sweden som de innehar på avstämningsdagen.

-B-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 B-aktie i DS SPAC 2 AB, 1 teckningsoption TO1B samt 1 teckningsoption TO2B för varje 1 B-aktie i Dividend Sweden som de innehar på avstämningsdagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan komma att utges med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

Som en funktion av beslutet att dela ut DS SPAC 2 kan NGM komma att observationslista Dividend Sweden i avvaktan på information om verksamhetsförändring.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se 

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2022-05-12
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 11 maj 2022 om utdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 19 maj 2022.

2022-05-11
Regulatorisk

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 11 maj 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-04-22
Regulatorisk
2022-04-11
Regulatorisk

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Dividend Sweden AB till DS Plattformen AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 13 april 2022.

2022-04-07
Regulatorisk

Dividend Sweden har investerat i INBooks, bolaget som tagit fram ett modernt bokföringssystem som förenklar för företagare att hantera sin ekonomi.  I början av februari genomförde Dividend Sweden en ägarspridning av aktier i INBooks.

2022-04-04
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2022. I det ursprungliga pressmeddelandet föll uppgiften om namnbyte bort. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-03-29
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i INBooks och Innowearable

2022-03-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.