Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Halvårsrapport januari - juni 2019

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 23 augusti 2019.

1 januari - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,4 (71,5) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -12,1 (-7,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -12,1 (-7,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,34 (-0,68) SEK
 • Substansvärde per aktie 1,86 kr (3,10) 

1 april - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,6 (63,9) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -14,2 (-2,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -14,2 (-2,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,40 (-0,20) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Genomförda utdelningar av aktier till ett värde om 24,1 MSEK.
 • Avtal om ägarsrpidning av aktier med ytterligare två bolag, värde ca 4,5 MSEK
 • Genomförd företrädesemission tillförde bolaget ca 15,3 MSEK före emissionskostnader

VD-kommentar

Dividend Swedens första halvår 2019 har präglats av en tydlig vändning i verksamhetens lönsamhet och att ett antal utdelningar av aktier skett, totalt uppgående till ca 24 MSEK, motsvarande 0,68 kr/aktie. Samtidigt har vi avtalat om ytterligare 2 ägarspridningar samt att diskussioner med flera bolag pågår finns.

Samtidigt som vi ser en vändning i flera portföljbolag som tidigare haft problem i utvecklingen och vilket ger positiv resultateffekt för Dividend Sweden är det extra tråkigt att vi i vårt onoterade innehav i Zenterio tvingas skriva ned drygt 20 MSEK under andra kvartalet. Det var Dividends i särklass största investering, som till stor del förvärvats med egna aktier, och som var på väg att börsnoteras på en hög värdering. Till följd av kortsiktiga likviditetsproblem samtidigt som ägar- och intressegrupper inte kunnat enas om vägen framåt, beslutade styrelsen i Zenterio att begära bolaget i konkurs. Dock påverkar inte nedskrivningen vår likviditet eller möjligheter till fortsatt utveckling av verksamheten.

Under våren genomförde vi en företrädesemission som tillförde bolaget ca 15 MSEK för att ytterligare utveckla vår verksamhet och portfölj.

Dividend har sedan noteringen i mars 2016 delat ut ca 46 miljoner till sina aktieägare, i aktier och kontant, vilket motsvarar 3,81 kr per aktie. Därutöver är avtalat om ca 4,5 MSEK ytterligare i utdelning av två bolag. Utdelningarna är en viktig del av vår verksamhet, men vi jobbar fortsatt med att utveckla vår aktieportfölj, där vi kan se betydande potential i många bolag, såväl listade som onoterade.

Vi kommer fortsätta arbeta vidare som 2019 börjat och ser fortfarande goda möjligheter att nå lönsamhet och att fortsätta genomföra utdelningar till våra aktieägare.

Bo Lindén
VD

Kommande händelser
Delårsrapport juli - september 2019             25 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2019                           14 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2019-07-26

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Fredrik Crafoord
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2020-04-03
Regulatorisk

Den teckning av konvertibler om 9,5 MSEK i Dividend Sweden AB (publ) ("Bolaget") som två fonder managerade av Newscape Capital Group Ltd tecknade har inte slutförts. Med hänsyn till rådande omständigheter har Dividend Sweden och fonderna överenskommit att avbryta emissionen.

2020-03-31
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2020-03-27
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Kiliaro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2 MSEK i bolaget.

2020-03-26
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Ambia Trading Group.

2020-03-02
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 18 november 2019 beslutade om utdelning av aktier i Ambia AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 11 mars 2020.

2020-02-26
Regulatorisk

Dividend Sweden emitterar ett konvertibelt förlagslån till två fonder som manageras av Newscape Capital Group Ltd om 9,5 MSEK. Löptiden är till 24 februari 2021, konverteringskurs 1,40 kr/aktie, årsränta 10%. Samtidigt har Dividend och Newscape överenskommit om ett samarbete kring investeringar i Sverige.

2020-02-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma den 31 mars 2020 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 29, 9 tr, Stockholm.

2020-01-16
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 14 februari 2020.

1 oktober - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 32,5 (3,8) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 5,9 (-4,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 5,9 (-4,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,17 (-0,17) SEK
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 1,93 (3,21) SEK

1 januari - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen minskade till 61,9 (113,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -9,7 (-10,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -9,7 (-10,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-0,39) SEK
1
2
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.