Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Dividend Sweden omstrukturerar verksamheten

Dividend Sweden utvecklas och startade i början av 2021 sitt första sk SPAC, Special Purpose Aquisition Company, för att bredda verksamheten. Under året har intresset för den typen av affärer efterfrågats stort varför styrelsen avser kalla till en extra bolagsstämma för att föreslå ett antal förändringar i bolaget:

· Dividend Swedens portfölj och hela verksamheten överlåts till det helägda dotterbolaget DS SPAC 1 AB, som avses delas ut till aktieägarna, där 1 aktie i Dividend Sweden ger 1 aktie i DS SPAC 1 AB.

· DS SPAC 1 AB avser ansöka om listning på NGM Nordic SME och byta namn till Dividend Invest AB. Aktieägare som äger aktien på avstämningsdagen kommer för varje innehavd aktie i Dividend Sweden AB erhålla en aktie i Dividend Invest AB.

· Dividend Sweden utvärderar för närvarande ett antal potentiella transaktioner.

· Dividend Sweden kommer starta ett andra SPAC - DS SPAC 2 AB inom kort för att möjliggöra ytterligare affärer

· Ovanstående förslag kommer inte att påverka tidigare förslag om kontant extrautdelning om 50 öre per aktie vilket kommer att behandlas på en extra bolagsstämma den 18 maj.

· Fredrik Crafoord kommer inte kvarstå i styrelsen för DS SPAC 1 AB utan fokusera på nuvarande Dividend Sweden, tillsammans med styrelseordföranden Mikael König.

Aktieägare med ca 50% av rösterna i bolaget står bakom förslaget.

Mer information och detaljer kommer kommuniceras så snart som möjligt.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 majl 2021, kl 08:05 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2021-04-30
Regulatorisk
2021-04-23
Regulatorisk

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 18 maj 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-04-22
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 24 mars 2021 om utdelning av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 29 april 2021.

2021-04-19
Regulatorisk
2021-04-13
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 23 april 2021.

2021-04-08
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 24 mars 2021 om utdelning av aktier i Kiliaro AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 15 april 2021.

2021-03-23
Regulatorisk

En extra bolagsstämman beslutade den 26 februari 2021 om utdelning av aktier i Plexian AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 30 mars 2021.

1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.