Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Dividend ger ut konvertibelt förlagslån om 9,5 MSEK och inleder samarbete

Dividend Sweden emitterar ett konvertibelt förlagslån till två fonder som manageras av Newscape Capital Group Ltd om 9,5 MSEK. Löptiden är till 24 februari 2021, konverteringskurs 1,40 kr/aktie, årsränta 10%. Samtidigt har Dividend och Newscape överenskommit om ett samarbete kring investeringar i Sverige.

Dividend Swedens styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 20 mars 2019, beslutat att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt ge ut ett konvertibelt förlagslån till Newscape Capital Group Ltd. Det konvertibla förlagslånet löper med en årsränta om 10% att betala på förfallodagen den 24 februari 2021. Lånet har en konverteringskurs om 1,40 kr per aktie. Vid full konvertering tillkommer 6 800 000 aktier i Bolaget och aktiekapitalet ökar med 340 000 SEK.

Anledningen till utgivandet av det konvertibla förlagslånet är att stärka bolagets kapitalbas och därmed dess position som aktiv investerare på småbolagsmarknaden. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det som fördelaktigt att attrahera finansiärer av institutionell karaktär, som kan bidra till att ytterligare stärka bolagets ställning på marknaden, samtidigt som det är till fördel för alla aktieägare och konvertibelinnehavare att bolaget kan fortsätta sin tillväxt och utveckling. Konverteringskursen har satts utifrån den historiska handeln i den underliggande Dividendaktien, handelsmönster i jämförbara bolag samt med hänsyn till den förväntade utvecklingen på marknaden.

Dividend Sweden och Newscape har vidare överenskommit om att inleda ett samarbete kring att hitta och genomföra intressanta investeringar i Sverige och att potentiellt genomföra saminvesteringar.

Newscape Capital Group är en financial service boutique med säte i London. Man har fokus på att ge kunder och partners en långsiktigt god riksjusterad avkastning, genom att utveckla de sätt man investerar på, för att vara i framkant i en global investeringsmiljö.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, info@dividendsweden.se

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020, kl 08:45 CET.

__________________________________________________________________________________

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2020-06-09
Regulatorisk

Dividend Swedens VD Bo Lindén och styrelseledamoten Fredrik Crafoord har köpt totalt 2,5 miljoner aktier i bolaget.

2020-06-04
Regulatorisk

Dividend Swedens styrelse har idag fattat beslut om att genomföra en finansiering som utgörs av dels en riktad nyemission om 8 MSEK till kursen 0,80 SEK/aktie samt upptagande av ett lån om 8 MSEK.

2020-05-20
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i WilLak AB.

2020-04-23
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 18 november 2019 beslutade om utdelning av aktier i WilLak AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 4 maj 2020.

2020-04-23
Regulatorisk

1 januari - 31 mars 2020

· Nettoomsättningen ökade till 19,0 (15,6) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till -2,8 (2,0) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -2,8 (2,0) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,073) SEK

· Substansvärdet per aktie uppgick till 1,81 (2,76) SEK

2020-04-03
Regulatorisk

Den teckning av konvertibler om 9,5 MSEK i Dividend Sweden AB (publ) ("Bolaget") som två fonder managerade av Newscape Capital Group Ltd tecknade har inte slutförts. Med hänsyn till rådande omständigheter har Dividend Sweden och fonderna överenskommit att avbryta emissionen.

2020-03-31
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2020-03-27
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Kiliaro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2 MSEK i bolaget.

2020-03-26
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Ambia Trading Group.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.