Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Dividend genomför finansiering om 16 MSEK

Dividend Swedens styrelse har idag fattat beslut om att genomföra en finansiering som utgörs av dels en riktad nyemission om 8 MSEK till kursen 0,80 SEK/aktie samt upptagande av ett lån om 8 MSEK.

Bolagets styrelse ser i nuvarande investeringsklimat en rad intressanta affärsmöjligheter i bolagets segment som kräver ytterligare kapital för att kunna realiseras och med anledning av detta har beslutats att stärka bolagets balansräkning och likviditet. Finansieringens syfte är att förstärka bolagets kapitalbas då bolaget vill stärka sin position som aktiv investerare på småbolagsmarknaden.

Styrelsens beslutade finansiering är strukturerad enligt följande:

  • Genomförande, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 31 mars 2020, av en riktad nyemission som tillför bolaget 8 MSEK, bestående av nyemission av 10 000 000 B-aktier, till en kurs om 0,80 SEK/aktie.
  • Upptagande av lån av från närstående till styrelseledamoten Fredrik Crafoord, om 8 MSEK, till årsräntan 12,5%, med 12 månaders löptid.

Nyemissionskursen har bestämts utifrån den volymviktade aktiekursen för bolagets B-aktie under de 20 handelsdagar som föregick beslutet minskad med 10%, vilken är 0,80 SEK/aktie. Aktiekapitalet ökar med 4 000 000 SEK till 21 545 930 SEK och antalet B-aktier ökar med 10 000 000. Det totala antalet aktier efter registrering av nyemissionen är 45 091 858, varav 373 332 A-aktier och 44 718 526 B-aktier.

Styrelsen anser att nyemissionen görs på marknadsmässiga villkor och är till gagn för samtliga aktieägare i bolaget. Nyemissionen riktades till en begränsad grupp investerare; Connector Corporate Finance AB, MMV Investment Group Ltd, Johan Markensten, Jörns Bullmarknad AB samt Montana Sweden AB. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det som fördelaktigt att attrahera långsiktiga finansiärer, samtidigt som det är till fördel för alla aktieägare och konvertibelägare att bolaget kan fortsätta sin tillväxt och utveckling. Emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare med ca 22% av kapital och röster.

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2020, kl 08:45 CEST.

_______________________________________________________________________________________________________

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2020-08-17
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 24 augusti 2020

2020-06-09
Regulatorisk

Dividend Swedens VD Bo Lindén och styrelseledamoten Fredrik Crafoord har köpt totalt 2,5 miljoner aktier i bolaget.

2020-06-04
Regulatorisk

Dividend Swedens styrelse har idag fattat beslut om att genomföra en finansiering som utgörs av dels en riktad nyemission om 8 MSEK till kursen 0,80 SEK/aktie samt upptagande av ett lån om 8 MSEK.

2020-05-20
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i WilLak AB.

2020-04-23
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 18 november 2019 beslutade om utdelning av aktier i WilLak AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 4 maj 2020.

2020-04-23
Regulatorisk

1 januari - 31 mars 2020

· Nettoomsättningen ökade till 19,0 (15,6) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till -2,8 (2,0) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -2,8 (2,0) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,073) SEK

· Substansvärdet per aktie uppgick till 1,81 (2,76) SEK

2020-04-03
Regulatorisk

Den teckning av konvertibler om 9,5 MSEK i Dividend Sweden AB (publ) ("Bolaget") som två fonder managerade av Newscape Capital Group Ltd tecknade har inte slutförts. Med hänsyn till rådande omständigheter har Dividend Sweden och fonderna överenskommit att avbryta emissionen.

2020-03-31
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2020-03-27
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Kiliaro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2 MSEK i bolaget.

2020-03-26
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Ambia Trading Group.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.