Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

1 juli - 30 september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 16,6 (38,1) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till -2,5 (0,8) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -2,5 (0,8) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,03) SEK

· Substansvärde per aktie 1,76 kr (3,37)

1 januari - 30 september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 29,4 (109,5) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till -15,6 (-6,7) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -15,6 (-6,7) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,24) SEK

VD-kommentar

Den vändning i verksamheten vi sett under första halvåret har fortsatt under tredje kvartalet. Det negativa resultatet under Q3 är i huvudsak hänförligt till kursfallet i Targeteveryone, som hitintills under fjärde kvartalet gått upp mer än 100%, vilket ger oss styrka resultatmässigt mot slutet av 2019.

Just Targeteveryone är ett av våra större innehav som vi arbetat aktivt med och där vi kan se att bolaget utvecklas åt rätt håll och har en stor potential. I flera andra bolag i portföljen kan vi se motsvarande omvärderingspotential, t ex Papilly och Nexar, där vi också aktivt arbetar för en positiv utveckling.

Förutom att arbeta aktivt med våra större innehav, såväl noterade som icke noterade, fortsätter vi att ha fokus på ägarspridningar genom utdelningar av aktier. Fler och fler bolag ser nyttan med att ha fler aktieägare och intressenter när man är noterad eller ska bli det.

Vid utgången av tredje kvartalet var vårt substansvärde 1,76 kr per aktie. Sedan bolagets notering våren 2016 har vi delat ut ca 46 miljoner till våra aktieägare, vilket motsvarar 3,81 kr per aktie. Därutöver har vi under andra kvartalet avtalat med två bolag om ca 4,5 MSEK i utdelning, motsvarande ca 13 öre per aktie. Dessa utdelningar avses föreslås för en extra bolagsstämma inom kort.

Utöver de två tidigare avtalade ägarspridningarna har vi fortsatt flera intressanta diskussioner om ägarspridningar som vi tror kommer leda till avtal under fjärde kvartalet. Samtidigt kommer vi jobba vidare med våra viktigaste aktieinnehav för att dessa ska utvecklas väl värdemässigt.

Stockholm 2019-10-23

Bo Lindén
VD

Vid frågor kontakta
Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se

Kommande händelser
Bokslutskommuniké 2019 14 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Fredrik Crafoord
Styrelseledamot

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2020-04-03
Regulatorisk

Den teckning av konvertibler om 9,5 MSEK i Dividend Sweden AB (publ) ("Bolaget") som två fonder managerade av Newscape Capital Group Ltd tecknade har inte slutförts. Med hänsyn till rådande omständigheter har Dividend Sweden och fonderna överenskommit att avbryta emissionen.

2020-03-31
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2020-03-27
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Kiliaro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2 MSEK i bolaget.

2020-03-26
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Ambia Trading Group.

2020-03-02
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 18 november 2019 beslutade om utdelning av aktier i Ambia AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 11 mars 2020.

2020-02-26
Regulatorisk

Dividend Sweden emitterar ett konvertibelt förlagslån till två fonder som manageras av Newscape Capital Group Ltd om 9,5 MSEK. Löptiden är till 24 februari 2021, konverteringskurs 1,40 kr/aktie, årsränta 10%. Samtidigt har Dividend och Newscape överenskommit om ett samarbete kring investeringar i Sverige.

2020-02-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma den 31 mars 2020 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 29, 9 tr, Stockholm.

2020-01-16
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 14 februari 2020.

1 oktober - 31 december 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 32,5 (3,8) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 5,9 (-4,8) MSEK
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 5,9 (-4,1) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,17 (-0,17) SEK
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 1,93 (3,21) SEK

1 januari - 31 december 2019

  • Nettoomsättningen minskade till 61,9 (113,3) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -9,7 (-10,8) MSEK
  • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -9,7 (-10,8) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-0,39) SEK
1
2
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.