Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Delårsrapport januari - september 2021

1 juli - 30 september 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 30,9 (28,6) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 19,3 (3,4) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 15,3 (3,4) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,34 (0,085) SEK

· Substansvärde per aktie 1,70 (1,79) SEK

1 januari - 30 september 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 119,4 (76,7) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 52,7 (3,7) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 44,4 (3,7) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,985 (0,092) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Extra bolagsstämma beslutade om ändring av bolagsordning i linje med beslutad omstrukturering av verksamheten och utdelning av aktier i DS SPAC 1 AB

· Avtal med Medicortex om ägarspridning av aktier för ca 4,1 MSEK

· Avtal med Innowearable om ägarspridning av aktier för ca 2,5 MSEK

· Avtal med Aprendere Skolor om ägarspridning av aktier för ca 6,6 MSEK

· Avtal med Shortcut Media om ägarspridning av aktier för ca 3,2 MSEK

· DS SPAC 1 AB tecknar avsiktsförklaring med BellPal om förvärv

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· En extra bolagsstämma beslutade den 14 oktober om vinstutdelning av aktier i Medicortex, Shortcut Media och Aprendere Skolor.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021, kl 08.15 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2021-11-29
Regulatorisk

Dividend Sweden har, som tidigare kommunicerats, beslutat att omstrukturera verksamheten och till aktieägarna utdela dotterbolaget DS SPAC 2 AB, där nuvarande verksamhet kommer finnas. I samband med detta har den nuvarande styrelseledamoten Tobias Berglund kontrakterats som CFO i DS SPAC 2.

2021-11-23
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i Transfer Group AB och DS SPAC 1 AB.

2021-11-18
Regulatorisk

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ). För att möjliggöra detta förvärv har DS SPAC 1 beslutat om att genomföra en företrädesemission som idag inleds.

2021-11-17
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Malma Logistik AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4 MSEK i bolaget.

2021-11-09
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med WilLak AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller ett arvode för uppdraget om 1,5 MSEK.

2021-11-05
Regulatorisk

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som idag genomfört en extra bolagsstämma.

2021-10-28
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Hoi Förlag AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget.

2021-10-26
Regulatorisk

En extra bolagsstämman beslutade den 14 oktober 2021 om utdelning av aktier i Shortcut Media AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 3 november 2021.

2021-10-22
Regulatorisk
2021-10-14
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 14 oktober 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.