Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Delårsrapport januari - mars 2022

1 januari - 31 mars 2022

  • Nettoomsättningen minskade till 11,1 (44,4) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,6 (20,9) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (0,46) SEK
  • Soliditeten uppgick till 81%.
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 1,41 (2,16) SEK

 Väsentliga händelser under rapportperioden

  • En extra bolagsstämma 25 januari 2022 beslutade om vinstutdelning av 500 000 aktier i Innowearable AB och 8 000 000 aktier i INBooks AB
  • Årsstämman den 31 mars 2022 beslutade om ändring av företagsnamn från Dividend Sweden AB till DS Plattformen AB
  • Årsstämman den 31 mars 2022 beslutade om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 (numera namnändrat till Dividend Sweden AB)

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Namnändringen till DS Plattformen genomfördes, från och med 13 april 2022 byttes listningsnamn och bolaget fick ett nytt kortnamn, DSPAB.

Detta är sådan information som DS Plattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022, kl 08.15 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2022-05-12
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 11 maj 2022 om utdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 19 maj 2022.

2022-05-11
Regulatorisk

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 11 maj 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-04-22
Regulatorisk
2022-04-11
Regulatorisk

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Dividend Sweden AB till DS Plattformen AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 13 april 2022.

2022-04-07
Regulatorisk

Dividend Sweden har investerat i INBooks, bolaget som tagit fram ett modernt bokföringssystem som förenklar för företagare att hantera sin ekonomi.  I början av februari genomförde Dividend Sweden en ägarspridning av aktier i INBooks.

2022-04-04
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2022. I det ursprungliga pressmeddelandet föll uppgiften om namnbyte bort. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-03-29
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i INBooks och Innowearable

2022-03-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.