Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Delårsrapport januari - juni 2021

1 april - 30 juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 44,1 (29,1) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 12,5 (3,2) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 9,9 (3,2) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,22 (0,09) SEK

· Substansvärde per aktie 1,92 kr (1,95)

1 januari - 30 juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 88,5 (48,1) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 33,4 (0,4) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 29,2 (0,4) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,65 (0,01) SEK

· Utdelningar under perioden uppgick till 21,3 MSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Utdelning av aktier i Kiliaro och Anima Group (fd Hästkällaren), värde ca 5,2 MSEK

· Beslut om att omstrukturera verksamheten i bolaget

· Extra bolagsstämma beslutade om kontant utdelning om 0,50 kr/aktie, motsvarande ca 22,5 MSEK

· Beslut om utdelning av aktier i Transfer Group, värde ca 13,5 MSEK.

· Avtal tecknats med Yepzon Oy om ägarspridning av aktier för ca 4,8 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Utdelningen av Transfer Group verkställdes med avstämningsdag 2 juli 2021.

· Sista dagen för handel inklusive rätt till extra utdelning om 0,25 kr/aktie är 16 juli 2021.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021, kl 08.10 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2021-09-16
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Aprendere Skolor AB (publ), att genom utdelning ägarsprida aktier och teckningsoptioner för ca 6,6 MSEK i bolaget. Samtidigt har Dividend Sweden tecknat units (aktier och teckningsoptioner) för ca 3,3 MSEK i Aprendere.

2021-09-16
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Shortcut AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3,2 MSEK i bolaget. Samtidigt kommer Dividend Sweden investera 2,25 MSEK i en riktad emission i Shortcut Media.

2021-09-06
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Innowearable AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2,5 MSEK i bolaget. I en pågående nyemission som Innowearable genomför har Dividend Sweden även tecknat aktier för ca 1,3 MSEK.

2021-08-19
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerade den 13 augusti 2021 en verksamhetsuppdatering gällande den pågående omstruktureringen av verksamheten. Idag avskildes rätten att ta del av den beslutade utdelningen av DS SPAC 1 AB, ett publikt aktiebolag med 500 000 SEK i aktiekapital, som efter utdelningen kommer ha ca 7 200 aktieägare.

2021-08-13
Regulatorisk

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och har den 6 juni genom en verksamhetsuppdatering presenterat status i processen. Avsikten är att löpande kommunicera utvecklingen fram till dess omstruktureringen är helt slutförd, vilket beräknas vara första kvartalet 2022.

2021-08-05
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Medicortex Finland Oy, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4,1 MSEK i bolaget. I en pågående nyemission som Medicortex genomför har Dividend Sweden även lämnat en teckningsförbindelse om ca 2,1 MSEK.

2021-07-30
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 30 juli 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

2021-07-16
Regulatorisk
1
2
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.