Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Delårsrapport januari - juni 2021

1 april - 30 juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 44,1 (29,1) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 12,5 (3,2) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 9,9 (3,2) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,22 (0,09) SEK

· Substansvärde per aktie 1,92 kr (1,95)

1 januari - 30 juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 88,5 (48,1) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 33,4 (0,4) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 29,2 (0,4) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,65 (0,01) SEK

· Utdelningar under perioden uppgick till 21,3 MSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Utdelning av aktier i Kiliaro och Anima Group (fd Hästkällaren), värde ca 5,2 MSEK

· Beslut om att omstrukturera verksamheten i bolaget

· Extra bolagsstämma beslutade om kontant utdelning om 0,50 kr/aktie, motsvarande ca 22,5 MSEK

· Beslut om utdelning av aktier i Transfer Group, värde ca 13,5 MSEK.

· Avtal tecknats med Yepzon Oy om ägarspridning av aktier för ca 4,8 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Utdelningen av Transfer Group verkställdes med avstämningsdag 2 juli 2021.

· Sista dagen för handel inklusive rätt till extra utdelning om 0,25 kr/aktie är 16 juli 2021.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021, kl 08.10 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2021-07-30
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 30 juli 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

2021-07-16
Regulatorisk
2021-06-22
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Yepzon Oy, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4,8 MSEK i bolaget. I den pågående emissionen som Yepzon genomför har Dividend Sweden även lämnat en teckningsförbindelse om 2,3 MSEK.

2021-06-08
Regulatorisk

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och här följer en uppdatering till aktieägarna och marknaden kring utvecklingen och vissa justeringar som sker.

2021-06-03
Regulatorisk

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 21 juni 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-06-03
Regulatorisk

Styrelsen för Dividend Sweden har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om utdelning av högst 11 300 000 aktier i Transfer Group AB (publ). Utdelningens totala värde är ca 13,5 MSEK.

2021-05-24
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Kiliaro AB (publ).

2021-05-20
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ).

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.