Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Delårsrapport januari - juni 2020

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 24 augusti 2020

1 april - 30 juni 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 29,1 (21,6) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 3,2 (-14,2) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 3,2 (-14,2) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,09 (-0,40) SEK

· Substansvärde per aktie 1,95 kr (1,86)

1 januari - 30 juni 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 48,1 (32,4) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 0,4 (-12,1) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,4 (-12,1) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,34) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Genomförd utdelning av aktier i WilLak om 2 MSEK

· Finansiering om 16 MSEK, varav 8 MSEK i riktad emission och 8 MSEK i lån

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Den riktade emissionen delregistrerades med 50% i juli och resterande del avses registreras inom kort.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020, kl 08.25 CEST.

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2021-04-30
Regulatorisk
2021-04-23
Regulatorisk

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 18 maj 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-04-22
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 24 mars 2021 om utdelning av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 29 april 2021.

2021-04-19
Regulatorisk
2021-04-13
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 23 april 2021.

2021-04-08
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 24 mars 2021 om utdelning av aktier i Kiliaro AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 15 april 2021.

2021-03-23
Regulatorisk

En extra bolagsstämman beslutade den 26 februari 2021 om utdelning av aktier i Plexian AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 30 mars 2021.

1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.