Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Bokslutskommuniké 2020

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 17 februari 2021.

1 oktober - 31 december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 32,0 (32,5) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 5,8 (5,9) MSEK

· Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 5,8 (5,9) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,17) SEK

· Substansvärdet per aktie uppgick till 1,75 (1,93) SEK

1 januari - 31 december 2020

· Nettoomsättningen ökade till 108,7 (61,9) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 10,6 (-9,7) MSEK

· Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 10,6 (-9,7) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,24 (-0,28) SEK

· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 (0) SEK per aktie

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Ägarspridning av aktier för 4 MSEK i Imsys inför listning på Nordic SME.

· Riktad emission om 8 MSEK slutförs.

· Avtal med Hästkällaren om ägarspridning av aktier om ca 2,5 MSEK.

· Avtal med INBooks om ägarspridning av aktier om ca 4 MSEK.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021, kl 08.10 CET.

För mer information, kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2021-02-26
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 26 februari 2021. Nedan följer besluten i sammandrag.

2021-02-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 mars 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 24 mars 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-02-18
Regulatorisk

Företrädare för Dividend Sweden har idag förvärvat 1,5 miljoner aktier i bolaget till kursen 1,10 kr/aktie.

2021-02-15
Regulatorisk

Dividend Sweden har i en överenskommelse med styrelseledamoten Fredrik Crafoord sålt 21,7 miljoner aktier i Arcane Crypto AB för 8,2 MSEK.

2021-02-10
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 februari 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 februari 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-02-05
Regulatorisk

Företrädare för Dividend Sweden har idag förvärvat 4,9 miljoner aktier i bolaget till kursen 0,90 kr/aktie.

2021-02-04
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Plexian AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget. I den kommande emissionen kommer även Dividend Sweden investera 3,1 MSEK.

2021-02-01
Regulatorisk
2020-12-22
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med INBooks AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4 MSEK i bolaget. Dividend Sweden är också investerare i bolaget och äger idag ca 16,5%.

2020-12-08
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Imsys AB (publ).

1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.