Investor relations

En viktig och bärande del av vår affärsidé är att Dividend Sweden ska utgöra ett attraktivt placeringsalternativ för dig som är investerare.

Enligt vår utdelningspolicy ska minst 50 procent av bolagets överskott delas ut till aktieägarna. Därutöver är målsättningen att genomföra ägarspridningar av intressanta bolag, antingen inför en listning eller i samarbete med redan listade bolag. Ägarspridning genom utdelning innebär att våra aktieägare utan kostnad erhåller aktier i andra bolag. På så sätt erhåller våra aktieägare en extra aktieutdelning utöver utdelningen från Dividend Sweden.

Det är vår bedömning att investeringar i Dividend Sweden görs till en lägre risk än motsvarande investeringar i bolag som är listade på de mindre marknadsplatserna, det vill säga de bolag som i första hand är Dividend Swedens kunder. Då Dividend Sweden är engagerat i ett flertal bolag uppnås per automatik en god riskspridning.

Dividend Swedens intäkter utgörs av avkastning på investeringar, ränta på vår direkta utlåning samt garantiarvoden. Därtill kommer konsulttjänster som genomförs åt de bolag vi är investerade i.

Flera faktorer stöder vår affärsidé och vår målsättning om hög avkastning till bolagets ägare. Efterfrågan på investeringskapital är hög och våra medarbetare har lång erfarenhet från finanssektorn och företagsrådgivning. Dessutom har många av oss erfarenheter av att bygga upp verksamheter med hög avkastning.

Finansiell kalender

januari 25 2022
Extra bolagsstämma
februari 17 2022
Bokslutskommuniké 2021

IR-kontakt

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.