Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Kvartalsrapport januari -mars 2016

1 jan - 31 mars 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 5,9 (0,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (-0,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 0,6 (-0,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,01) SEK
   
 • Övertecknad emission i februari tillförde bolaget ca 20,5 MSEK.
 • Listning av aktie och konvertibel på NGM Nordic MTF 10 mars.
 • Utökningen av verksamheten enligt plan.
 • Listningen av bolagets aktie på NGM Nordic MTF bidrar till affärsflödet.
 • Under andra kvartalet har den goda utvecklingen fortsatt.

 

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 5,9 MSEK (0,2). Till följd av emissionen av aktier och konvertibler under februari har verksamhetens omfattning utökats väsentligt och därigenom intäkterna. En väsentlig andel av rörelsens intäkter utgjordes av försäljning av värdepapper.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader uppgick för perioden till 4,7 MSEK (0,3) och utgjordes till största del av inköp av värdepapper (4,4 MSEK) samt kostnader hänförliga till bolagets administration.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för första kvartalet 2016 uppgick till 1,1 MSEK (-0,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 19% (neg). Bedömningen är att bolaget ligger väl till för att uppnå den budget för resultatet de kommande 12 månaderna, som kommunicerades i samband med emissionen.

Finansiell ställning

Per den 31 mars 2016 uppgick det egna kapitalet till 9,8 MSEK (0,2). Kassa och kassaliknande tillgångar uppgick till 2,8 MSEK(0,1). I samband med emissionen i upptogs ett konvertibelt lån om totalt 11,8 MSEK. Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 44%.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång finns ej att rapportera.

Kommande händelser

Delårsrapport april - juni 2016                    23 augusti 2016

Delårsrapport juli - september 2016            23 november 2016

Bokslutskommuniké 2016                          23 februari 2017

För mer information kontakta

Bo Lindén, VD, 0738-32 00 20, bo.linden@dividendsweden.se.

2017-03-20

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 15 mars 2017 och har tecknats till 233% , vilket innebär att bolaget tillförs ca 23 MSEK före emissionskostnader.

2017-02-24

Dividend Sweden AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 24 februari - 15 mars 2017.

2017-02-15
Regulatorisk

Dividend Swedens årsstämma hölls i Stockholm den 14 februari 2017. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2017-01-24
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

2017-01-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

2017-01-17
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen föreslår årsstämman en företrädesemission, fullt säkerställd av bolagets huvudägare.

2016-12-20
Regulatorisk

Under perioden 15 november - 15 december fanns möjligheten för innehavarna av Dividend Swedens konvertibel KV1B att konvertera innehavda konvertibler till kursen 0,40 SEK/aktie. Av bolagets utestående konvertibler om 11 796 750 SEK har totalt har ett nominellt belopp om 9 648 301,60 SEK anmälts för konvertering, vilket motsvarar ca 82%.

2016-11-22
Regulatorisk

Capensor Capital har förvärvat totalt 1.000.000 A-aktier i Dividend Sweden, till kursen 1,25 kr.  

2016-11-16
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av de utdelningar som Dividend Sweden genomfört. De fastställda utdelningsvärden är för Ripasso Energy 0,01 kr/aktie och för MultiDocker 0,019 kr/aktie.

2016-11-14
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin rapport tidigare än avsett med anledning av den möjlighet till konvertering av bolagets konvertibler som finns 15 november - 15 december 2016.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.