Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma

Dividend Sweden höll extra  bolagsstämma i Stockholm den 26 september 2016. Följande beslut fattades av stämman:

Beslut om vinstutdelning av aktier i MultiDocker Cargo Handling AB

Stämman beslutade om vinstutdelning av 4 082 625 aktier i MultiDocker Cargo Handling AB i enlighet med Styrelsens förslag. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i MultiDocker för varje 14 Dividend aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 11 oktober 2016, vilket innebär att den som köper aktier i Dividend Sweden senast den 7 oktober 2016 äger rätt till utdelningen.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Ripasso Energy AB

Stämman beslutade om vinstutdelning av 1 142 330 aktier i Ripasso Energy AB i enlighet med Styrelsens förslag. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Ripasso för varje

50 Dividend aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 28 september 2016, vilket innebär att den som köper aktier i Dividend Sweden senast den 26 september 2016 äger rätt till utdelningen.

Mindre justeringar kan komma att ske.

26 september 2016

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Bo Lindén, VD

Tel: 0738 32 00 22

E-mail: bo.linden@dividendsweden.se

2016-11-22
Regulatorisk

Capensor Capital har förvärvat totalt 1.000.000 A-aktier i Dividend Sweden, till kursen 1,25 kr.  

2016-11-16
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av de utdelningar som Dividend Sweden genomfört. De fastställda utdelningsvärden är för Ripasso Energy 0,01 kr/aktie och för MultiDocker 0,019 kr/aktie.

2016-11-14
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin rapport tidigare än avsett med anledning av den möjlighet till konvertering av bolagets konvertibler som finns 15 november - 15 december 2016.

2016-09-26
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra  bolagsstämma i Stockholm den 26 september 2016. Följande beslut fattades av stämman:

2016-09-15
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat med Nickel Mountain Resources AB (publ) om att bistå i en spridningsemission. Avtalet innebär att Dividend Swedens aktieägare, tillsammans med Archelon AB (publ)s aktieägare, i första hand tilldelas aktier i den kommande spridningsemissionen i Nickel Mountain Resources.

2016-09-05
Regulatorisk

I kallelsen till den extra bolagsstämman som publicerades tidigare idag angavs fel avstämningsdag för utdelningen av Ripasso Energy AB. Korrekt avstämningsdag är 28 september 2016.

2016-09-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 september 2016 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. 

2016-09-02
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat med Swemet AB om att bistå i en spridningsemission. Avtalet innebär att Dividend Swedens aktieägare, tillsammans med befintliga aktieägare i Swemet, i första hand tilldelas aktier i den kommande spridningsemissionen i Swemet.

2016-09-01
Regulatorisk

Dividend Sweden har förvärvat aktier i Ripasso Energy från företagets huvudägare. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends aktieägare inför kommande listning av Ripasso Energy.

2016-08-23
Regulatorisk

1 januari - 30 juni 2016

  • Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 1,6 (-0,1) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,028 (-0,01) SEK

1 april - 30 juni 2016

  • Nettoomsättningen ökade till 10,8 (0,2) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (0,0) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 0,9 (0,0) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,016 (0,00) SEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Avtal om ägarspridning med MultiDocker Cargo Handling AB
1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.