Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 januari 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

A. ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall
- dels senast den 24 januari 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 24 januari 2019. Anmälan skall ske per e-mail info@dividendsweden.se eller skriftligen till bolaget under adress: Dividend Sweden AB, Kungsgatan 24, 5 tr, 111 35 Stockholm. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.dividendsweden.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 24 januari 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 24 januari 2019.

I Dividend Sweden finns 27 398 364 aktier, varav 266 666 A-aktier med tio röster per aktie och 27 131 698 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 29 798 358. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Realtid Media AB
7. Beslut om vinstutdelning av aktier i Transiro AB
8. Beslut om vinstutdelning av aktier i Targeteveryone AB
9. Beslut om vinstutdelning av aktier i Evendo AB
10. Beslut om vinstutdelning av aktier i Wifog Holding AB
11. Beslut om vinstutdelning av aktier i Brandbee Holding AB
12. Beslut om vinstutdelning av aktier i Nexar Group AB 
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Realtid Media AB

Bolaget äger idag ca 900 000 aktier i Realtid Media AB. Ytterligare aktier kommer att förvärvas genom riktad emission där fordran kvittas. För att skapa ett bredare ägande i Realtid Media, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 2,6 miljoner aktier i Realtid Media. Aktierna är upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 2,6 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,095 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Realtid Media AB för varje 11 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 7 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Transiro AB

Bolaget har avtalat med Transiro AB om förvärv av ca 4 miljoner aktier i Transiro, genom kvittning av fordran. För att skapa ett bredare ägande i Transiro, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 4 miljoner aktier i Transiro AB. Aktierna är per till ett bokfört värde om sammanlagt 1 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,036 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Transiro AB för varje 7 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 8 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Targeteveryone AB

Bolaget äger idag ca 4 miljoner aktier i Targeteveryone AB. För att skapa ett bredare ägande i Targeteveryone, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 4 miljoner aktier i Targeteveryone AB. Aktierna är upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 7,2 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,263 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Targeteveryone AB för varje 7 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 9 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Evendo AB

Bolaget har avtalat med Evendo AB om förvärv av ca 105 000 aktier i Evendo AB, genom kvittning av fordran. För att skapa ett bredare ägande i Evendo, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 105 000 aktier i Evendo AB. Aktierna är upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 1,5 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,055 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Evendo AB för varje 261 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 10 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Wifog Holding AB

Bolaget äger idag ca 25 miljoner aktier i Wifog Holding AB. Ytterligare aktier kommer att förvärvas genom riktad emission där fordran kvittas. För att skapa ett bredare ägande i Wifog Holding, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 40 miljoner aktier i Wifog Holding. Aktierna är upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 3,2 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,117 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 3 aktier i Wifog Holding AB för varje 2 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 11 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Brandbee Holding

AB Bolaget har avtalat med Brandbee Holding AB om förvärv av ca 5 miljoner aktier i Brandbee, genom kvittning av fordran. För att skapa ett bredare ägande i Brandbee, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 5 miljoner aktier i Brandbee. Aktierna är till emissionskurs värda ca 1 MSEK. Utdelningen motsvarar 0,036 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Brandbee Holding AB för varje 6 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 12 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Nexar Group AB

Bolaget har avtalat med Nexar Group AB om förvärv av ca 5 miljoner aktier i Nexar, genom kvittning av fordran. För att skapa ett bredare ägande i Nexar, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 5 miljoner aktier i Nexar. Aktierna är upptagna till ett bokfört värde om ca 1,5 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,055 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Nexar Group AB för varje 6 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.

C. UPPLYSNINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i januari 2019

Styrelsen i Dividend Sweden AB

Stockholm 2019-01-16

2019-04-12

Skatteverket har beslutat om de skattepliktiga värdena för genomförda utdelningar av aktier i Wifog Holding, Targeteveryone, Transiro och Brandbee.

2019-04-11

Dividend Sweden, noterat på NGM Nordic MTF har idag ingått ett avtal med Onoterat AB (publ), att genom utdelning av ca 800 000 aktier i bolaget bidra till dess ägarspridning.

2019-04-10

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Liv ihop, noterat på Nasdaq First North, att genom utdelning ägarsprida ca 800 000 aktier i bolaget.

2019-04-05

Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet utdelningen av aktier i Evendo AB ska vara 14,70 kr/aktie.

2019-04-05
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 26 april 2019.

2019-04-02
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Realtid Media AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 april 2019.

2019-03-29
Regulatorisk

Dividend Sweden AB offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 29 mars - 12 april 2019.

2019-03-22
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Transiro AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 29 mars 2019.

2019-03-21
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet utdelningen av aktier i Nexar Group ska vara 0,18 kr/aktie.

2019-03-20
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma i Stockholm den 20 mars 2019. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

1
2
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.