Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Halvårsrapport januari - juni 2018

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 23 augusti 2018.

1 januari - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,5 (24,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,6 (-8,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -7,5 (-2,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -7,5 (1,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,68 (0,09) SEK
 • Substansvärde per aktie 3,10 kr (4,19)

1 april - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 63,9 (12,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-8,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,2 (-3,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -2,2 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 (0,01) SEK 

VD-kommentar

Efter att ett antal av våra portföljbolag har haft betydande finansiella problem, kan vi nu se det s k ljuset i tunneln, även om vi ännu ej är ute ur densamma. Dessa portföljbolag har nu så låga marknadsvärden i förhållande till de möjligheter man besitter att vi känner att möjligheten till positiv utveckling är goda kommande kvartal.

För att ytterligare förstärka våra möjligheter att bryta en tråkig trend har Dividend Sweden avtalat om att förvärva fyra värdepappersportföljer uppgående till ca 50,2 MSEK. Betalning sker med egna aktier, villkorat av beslut på extra bolagsstämma. Transaktionen förstärker vår balansräkning, breddar portföljen och ökar våra affärsmöjligheter högs väsentligt.

En svårighet med vår verksamhet är att veta när och vilka aktier det uppstår spekulationsmoment i. Ett exempel är Attana som vi delade ut till våra aktieägare hösten 2017. Attana är ett mycket intressant biotechbolag med intäkter som gör att man har kassaflöden, vilket minskar risken i investeringen. Detta till trots föll aktien från 0,60 kr till under 0,30 kr första handelsdagarna. Därefter gick det inte lång tid innan kursen vara nära 1,50 kr, för att återigen söka sig ner till dagens nivåer under 0,50 kr. Vad har ändrats i bolaget under tiden från listningen i våras till nu? Inte mycket är vår bedömning, men det som har hänt har sannolikt varit långsiktigt positivt för Attana. En liknande resa tror vi att några av våra portföljbolag kan stå inför.

Det som å andra sidan är positivt med vår verksamhet är att vi inte har något större kapitalbehov för att driva rörelsen. En del av vår verksamhet är att skapa kassaflöden, och dessa har vi i våra aktieplaceringar. Kostnaderna i verksamheten är relativt låga och med den föreslagna emissionen, där vi stärker vår balansräkning med över 50 MSEK, så ökar våra möjligheter att över tid generera positiv avkastning.

Vi jobbar också vidare med fokus på ytterligare ägarspridningar. Med den genomförda utdelningen av Vilhelmina Mineral uppgår värdet av de utdelningar som Dividend Sweden genomfört under drygt 2 år som noterat bolag till ca 32 MSEK, räknad på marknadskurser i de utdelade bolagen och inkluderat en kontantutdelning om ca 4 MSEK.

Ytterligare två utdelningar kommer ske inom kort; Hubory och Transfer Jobb. Båda bolagen verkar inom intressanta branscher, och har stor potential att dra till sig intresse från investerare. Båda bolagen avser notera sig under hösten 2018.

Vi fortsätter att arbeta för att leva upp till vårt namn - Dividend Sweden. Vi ska fortsätta leverera utdelningar och därigenom skapa värde till våra aktieägare.

Bo Lindén
VD 

Kommande händelser
Delårsrapport juli - september 2018 26 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018 15 februari 2019 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 26 juli 2018 

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Patric Perenius
Styrelseledamot 

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se 

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar. 

2019-02-15
Regulatorisk

1 januari - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 113,3 (59,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -10,8 (-6,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -10,8 (-3,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,03) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas

1 oktober - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen minskade till 3,8 (12) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,8 (-4,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4,8 (-4,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,04) SEK
2019-02-04
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Evendo AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 11 februari 2018.

2019-01-30
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 30 januari 2019. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Det beslutades om utdelning av aktier i 7 bolag till ett samlat värde av ca 65 öre per aktie. Nedan följer besluten i sammandrag.

2019-01-16
Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 januari 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2019-01-16

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Nexar Group AB, noterat på NGM Nordic MTF, att genom utdelning ägarsprida ca 5 miljoner aktier i bolaget.

2019-01-14
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Brandbee, noterat på Spotlight Stock Market, att genom utdelning ägarsprida ca 5 miljoner aktier i bolaget.

2019-01-09

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Wifog Holding, noterat på Nasdaq First North, att genom utdelning ägarsprida ca 40 miljoner aktier i bolaget.

2018-12-21

Dividend Sweden har ingått ett avtal om att förvärva aktier i en kommande emission i Evendo AB till ett värde om ca 1,5 MSEK. Samtidigt har avtalats att Dividend Swedens styrelse skall föreslå en ägarspridning av aktierna i Evendo under första kvartalet 2019. Evendo förbereder sig för en listning under första halvåret 2019.

2018-12-21

Dividend Sweden har ingått ett avtal med TargetEveryOne, noterat på Nasdaq First North, att genom utdelning ägarsprida 2 000 000 aktier i bolaget.

2018-12-20

Dividend Sweden har ingått ett avtal om att förvärva 4 000 000 aktier i Transiro, noterat på NGM Nordic MTF, i en nyemission till kursen 0,25 kr/aktie. Samtidigt har avtalats att Dividend Sweden avser genomföra en ägarspridning av dessa aktier under första kvartalet 2019.

1
2
...
9
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.