Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Halvårsrapport januari - juni 2018

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 23 augusti 2018.

1 januari - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,5 (24,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,6 (-8,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -7,5 (-2,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -7,5 (1,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,68 (0,09) SEK
 • Substansvärde per aktie 3,10 kr (4,19)

1 april - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 63,9 (12,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-8,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,2 (-3,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -2,2 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 (0,01) SEK 

VD-kommentar

Efter att ett antal av våra portföljbolag har haft betydande finansiella problem, kan vi nu se det s k ljuset i tunneln, även om vi ännu ej är ute ur densamma. Dessa portföljbolag har nu så låga marknadsvärden i förhållande till de möjligheter man besitter att vi känner att möjligheten till positiv utveckling är goda kommande kvartal.

För att ytterligare förstärka våra möjligheter att bryta en tråkig trend har Dividend Sweden avtalat om att förvärva fyra värdepappersportföljer uppgående till ca 50,2 MSEK. Betalning sker med egna aktier, villkorat av beslut på extra bolagsstämma. Transaktionen förstärker vår balansräkning, breddar portföljen och ökar våra affärsmöjligheter högs väsentligt.

En svårighet med vår verksamhet är att veta när och vilka aktier det uppstår spekulationsmoment i. Ett exempel är Attana som vi delade ut till våra aktieägare hösten 2017. Attana är ett mycket intressant biotechbolag med intäkter som gör att man har kassaflöden, vilket minskar risken i investeringen. Detta till trots föll aktien från 0,60 kr till under 0,30 kr första handelsdagarna. Därefter gick det inte lång tid innan kursen vara nära 1,50 kr, för att återigen söka sig ner till dagens nivåer under 0,50 kr. Vad har ändrats i bolaget under tiden från listningen i våras till nu? Inte mycket är vår bedömning, men det som har hänt har sannolikt varit långsiktigt positivt för Attana. En liknande resa tror vi att några av våra portföljbolag kan stå inför.

Det som å andra sidan är positivt med vår verksamhet är att vi inte har något större kapitalbehov för att driva rörelsen. En del av vår verksamhet är att skapa kassaflöden, och dessa har vi i våra aktieplaceringar. Kostnaderna i verksamheten är relativt låga och med den föreslagna emissionen, där vi stärker vår balansräkning med över 50 MSEK, så ökar våra möjligheter att över tid generera positiv avkastning.

Vi jobbar också vidare med fokus på ytterligare ägarspridningar. Med den genomförda utdelningen av Vilhelmina Mineral uppgår värdet av de utdelningar som Dividend Sweden genomfört under drygt 2 år som noterat bolag till ca 32 MSEK, räknad på marknadskurser i de utdelade bolagen och inkluderat en kontantutdelning om ca 4 MSEK.

Ytterligare två utdelningar kommer ske inom kort; Hubory och Transfer Jobb. Båda bolagen verkar inom intressanta branscher, och har stor potential att dra till sig intresse från investerare. Båda bolagen avser notera sig under hösten 2018.

Vi fortsätter att arbeta för att leva upp till vårt namn - Dividend Sweden. Vi ska fortsätta leverera utdelningar och därigenom skapa värde till våra aktieägare.

Bo Lindén
VD 

Kommande händelser
Delårsrapport juli - september 2018 26 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018 15 februari 2019 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 26 juli 2018 

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Patric Perenius
Styrelseledamot 

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se 

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar. 

2019-05-09
Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2019-04-24

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 12 april 2019 och har tecknats till 69%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 15,1 MSEK före emissionskostnader.

2019-04-12

Skatteverket har beslutat om de skattepliktiga värdena för genomförda utdelningar av aktier i Wifog Holding, Targeteveryone, Transiro och Brandbee.

2019-04-11

Dividend Sweden, noterat på NGM Nordic MTF har idag ingått ett avtal med Onoterat AB (publ), att genom utdelning av ca 800 000 aktier i bolaget bidra till dess ägarspridning.

2019-04-10

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Liv ihop, noterat på Nasdaq First North, att genom utdelning ägarsprida ca 800 000 aktier i bolaget.

2019-04-05

Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet utdelningen av aktier i Evendo AB ska vara 14,70 kr/aktie.

2019-04-05
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 26 april 2019.

2019-04-02
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Realtid Media AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 april 2019.

2019-03-29
Regulatorisk

Dividend Sweden AB offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 29 mars - 12 april 2019.

2019-03-22
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Transiro AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 29 mars 2019.

1
2
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.