Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Halvårsrapport januari - juni 2017

1 januari - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 29,2 (16,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (2,7) MSEK 
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,1 (2,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 1,0 (1,6) MSEK 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,02) SEK

1 april - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 16,7 (10,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 (1,5) MSEK 
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -3,4 (1,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,0 (0,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,01) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Utdelning om 0,05 kr/per aktie kontant, motsvarande 4,1 MSEK 
 • Övertecknad företrädesemission tillförde bolaget ca 22 MSEK 
 • Extra bolagsstämma beslutade 25 april om vinstutdelning av Sensec Holding AB till ett värde av ca 3 MSEK. Sensec listades på NGM Nordic MTF i juni 2017.
 • Svag kursutveckling bland microbolag har under H1 påverkat rörelseresultatet negativt med ca 10 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Förhandlingar med ett antal bolag pågår om ägarspridningar under hösten 2017.
 • Noteringsklimatet har under början av Q3 varit fortsatt svagt.

VD-kommentar
Vi har upplevt en fortsatt hög efterfrågan på kapital under första halvåret, med avseende på investeringar, brygglån och emissionsgarantier. Intresset för att lista mindre tillväxtbolag är fortsatt mycket stort. Ett skifte i investeringsviljan från allmänheten kom snabbt under våren vilket ledde till att många listade mindre bolag haft en mycket svag kursutveckling, samtidigt som ett stort antal nyintroduktioner utvecklats negativt. Sammantaget betyder detta att vi har ett fortsatt mycket intressant affärsflöde men sållar hårdare bland propåerna.

Dividend har påverkats negativt av det förändrade investeringsklimatet, då tecknade avtal om investeringar och emissionsgarantier ingås en god tid innan dessa genomförs. Resultatet under första halvåret är inget vi är tillfreds med, men samtidigt ser vi en mycket god potential i många av de bolag vi äger aktier i. Vi arbetar aktivt med våra aktieinnehav för att bidra till en positiv utveckling för bolagen.

Samtidigt som vinstutvecklingen inte nått våra förväntningar, så har vi under halvåret levt upp till vårt namn och delat ut kontanter och aktier till ett värde överstigande 7 MSEK. Målsättningen är att fortsätta söka möjligheter till att dela ut fler intressanta bolag som skall listas och flera konkreta diskussioner om detta pågår.

Vår uppfattning är att det fortsatt finns goda möjligheter att utveckla vår aktieportfölj positivt under hösten och samtidigt minska risken genom neddragningar av emissionsgarantier, särskilt i introduktioner, och öka andelen brygglån.

Bo Lindén
VD

Kommande händelser

Delårsrapport juli - september 2017 26 oktober 2017 
Bokslutskommuniké 2017 15 februari 2018


Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 23 augusti 2017

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén  
Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund
Styrelseledamot  

Patric Perenius
Styrelseledamot 

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22, bl@dividendsweden.se

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2017-12-04
Regulatorisk

Dividend Sweden har ett utestående konvertibelt förlagslån om totalt ca 2,1 MSEK. Löptiden är till 2020-12-30, ränta om 10% per år, utbetalas 30 juni och 30 december, 5% vid varje tillfälle. Erbjudande om konvertering sker årligen 15 november - 15 december. Konverteringskursen var ursprungligen 0,40 SEK/aktie och justerades efter företrädesemissionen till 0,36 kr/aktie. Vid full konvertering kan antalet aktier öka med 5 967 912.

2017-11-13
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 13 november 2017. Följande beslut fattades av stämman:

2017-10-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 november 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2017-10-26
Regulatorisk

1 januari - 30 september 2017 

 • Nettoomsättningen ökade till 47,3 (31,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,1 (6,0) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,7 (2,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,5 (3,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,005 (0,066) SEK

1 juli - 30 september 2017 

 • Nettoomsättningen ökade till 18,0 (15,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (3,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -0,6 (3,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,6 (2,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,005 (0,038) SEK
2017-10-26
Regulatorisk

Dividend Sweden har utestående teckningsoptioner av serie A och B, med likadana villkor. Efter den genomförda utdelningen av aktier i Sensec Holding AB i maj 2017, har Eminova Fondkommission, i enlighet med teckningsoptionsvillkoren genomfört en omräkning gällande både TO1A och TO1B.

2017-10-25
Regulatorisk

Dividend Sweden har förvärvat aktier i Transfer Jobb AB av bolagets huvudägare Des Mond AB. 90% av dessa aktier kommer att delas ut till Dividends aktieägare, inför kommande emission och notering av Transfer Jobb.

2017-08-23
Regulatorisk

1 januari - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 29,2 (16,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (2,7) MSEK 
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,1 (2,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 1,0 (1,6) MSEK 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,02) SEK

1 april - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 16,7 (10,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 (1,5) MSEK 
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -3,4 (1,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,0 (0,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,01) SEK
2017-04-26
Regulatorisk

1 januari - 31 mars 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 12,5 (5,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (1,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 1,3 (1,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,7 (0,6) MSEK 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,01) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Utdelning om 0,05 kr/per aktie 
 • Övertecknad företrädesemission tillförde bolaget ca 22 MSEK
 • Avtal om ägarspridning med Sensec Holding AB 
 • Svag utveckling i ett fåtal portföljbolag påverkar resultatet negativt med ca 2 MSEK
2017-04-19
Regulatorisk

Dividend Swedens företrädesemission som avslutades den 15 mars 2017 föranleder en omräkning av konverteringskursen för bolagets utestående konvertibellån. Konverteringskursen har justerats till 0,36 kr.

2017-04-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 april 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.