Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Halvårsrapport januari - juni 2017

1 januari - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 29,2 (16,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (2,7) MSEK 
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,1 (2,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 1,0 (1,6) MSEK 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,02) SEK

1 april - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 16,7 (10,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 (1,5) MSEK 
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -3,4 (1,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,0 (0,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,01) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Utdelning om 0,05 kr/per aktie kontant, motsvarande 4,1 MSEK 
 • Övertecknad företrädesemission tillförde bolaget ca 22 MSEK 
 • Extra bolagsstämma beslutade 25 april om vinstutdelning av Sensec Holding AB till ett värde av ca 3 MSEK. Sensec listades på NGM Nordic MTF i juni 2017.
 • Svag kursutveckling bland microbolag har under H1 påverkat rörelseresultatet negativt med ca 10 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Förhandlingar med ett antal bolag pågår om ägarspridningar under hösten 2017.
 • Noteringsklimatet har under början av Q3 varit fortsatt svagt.

VD-kommentar
Vi har upplevt en fortsatt hög efterfrågan på kapital under första halvåret, med avseende på investeringar, brygglån och emissionsgarantier. Intresset för att lista mindre tillväxtbolag är fortsatt mycket stort. Ett skifte i investeringsviljan från allmänheten kom snabbt under våren vilket ledde till att många listade mindre bolag haft en mycket svag kursutveckling, samtidigt som ett stort antal nyintroduktioner utvecklats negativt. Sammantaget betyder detta att vi har ett fortsatt mycket intressant affärsflöde men sållar hårdare bland propåerna.

Dividend har påverkats negativt av det förändrade investeringsklimatet, då tecknade avtal om investeringar och emissionsgarantier ingås en god tid innan dessa genomförs. Resultatet under första halvåret är inget vi är tillfreds med, men samtidigt ser vi en mycket god potential i många av de bolag vi äger aktier i. Vi arbetar aktivt med våra aktieinnehav för att bidra till en positiv utveckling för bolagen.

Samtidigt som vinstutvecklingen inte nått våra förväntningar, så har vi under halvåret levt upp till vårt namn och delat ut kontanter och aktier till ett värde överstigande 7 MSEK. Målsättningen är att fortsätta söka möjligheter till att dela ut fler intressanta bolag som skall listas och flera konkreta diskussioner om detta pågår.

Vår uppfattning är att det fortsatt finns goda möjligheter att utveckla vår aktieportfölj positivt under hösten och samtidigt minska risken genom neddragningar av emissionsgarantier, särskilt i introduktioner, och öka andelen brygglån.

Bo Lindén
VD

Kommande händelser

Delårsrapport juli - september 2017 26 oktober 2017 
Bokslutskommuniké 2017 15 februari 2018


Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 23 augusti 2017

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén  
Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund
Styrelseledamot  

Patric Perenius
Styrelseledamot 

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22, bl@dividendsweden.se

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2018-11-16

En extra bolagsstämma den 30 juli 2018 beslutade om att genomföra en riktad emission av 14 341 135 aktier av serie C. Dessa aktier skulle omvandlas till B-aktier, vilket nu skett.

2018-11-15
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 15 november 2018. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2018-10-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 november kl. 16.30 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2018-10-29

Årsstämman den 24 april 2018 beslutade om utdelning av aktier i Transfer Jobb AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 6 november 2018.

2018-10-22
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 38,1 (17,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (-1,4) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 0,8 (-0,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,8 (-0,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,02) SEK
 • Substansvärde per aktie 3,37 kr (4,14)

1 januari - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 109,5 (47,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,9 (-4,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,7 (-2,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -6,7 (0,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,245 (0,05) SEK
2018-10-17

Årsstämman den 24 april 2018 beslutade om utdelning av aktier i Hubory AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 26 oktober 2018.

2018-09-28
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av totalt 2 090 000 aktier i Zenterio AB (publ), motsvarande ca 2,4% av antalet aktier i bolaget.

2018-09-20

Dividend Sweden meddelade igår att man förvärvat 2 281 846 aktier i Liv ihop AB, motsvarande ca 27,5% av aktiekapitalet.

2018-09-19

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av 2 281 846 aktier i Liv ihop AB (publ), motsvarande ca 27,5% av antalet aktier i bolaget.

2018-08-14

En extra bolagsstämma den 30 juli 2018 beslutade om att genomföra en riktad emission av 14 341 135 aktier av serie C. Denna emission har nu registrerats hos Bolagsverket.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.