Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Halvårsrapport januari - juni 2016

1 januari - 30 juni 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 1,6 (-0,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,028 (-0,01) SEK

1 april - 30 juni 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 10,8 (0,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (0,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 0,9 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,016 (0,00) SEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Avtal om ägarspridning med MultiDocker Cargo Handling AB

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgick under årets första sex månader till 16,7 MSEK (f.å. 0,1). Efterfrågan har varit god med avseende på såväl emissionsgarantier, olika typer av finansieringslösningar, såsom brygglån samt ett antal riktade emissioner. En stor del av emissionerna som Dividend deltagit i har fallit ut väl, och kombinationen av  brygglån och emissionsgarantier mot ett antal bolag har såväl hjälpt bolagen på ett bra sätt som varit lönsamt för Dividend Sweden. En naturlig del av verksamheten är att ersättning delvis sker i aktier, och det medför en successiv försäljning av dessa aktier, vilket i sin tur gör att en stor del av rörelsens intäkter utgjordes av försäljning av värdepapper.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader uppgick för perioden till 14 MSEK (0,2) och utgjordes till största del av inköp av värdepapper (13,2 MSEK) samt kostnader hänförliga till bolagets administration.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för första halvåret 2016 uppgick till 2,7 MSEK (-0,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14% (neg). Bedömningen är att utvecklingen det första halvåret medför att den tidigare kommunicerade budgeten för de första 12 månaderna som listat bolag kommer att överträffas.

Resultat per aktie

För första halvåret uppgick resultatet per aktie efter skatt till 0,028 SEK (-0,01). Bolaget har ett utestående konvertibelt förlagslån om totalt 11 796 750 SEK. Vid full konvertering kommer antalet aktier att öka från 57 187 000 till 86 678 875, varvid resultatet per aktier skulle vara 0,018 SEK, oaktat den resultatförbättring som sker till följd av sänkta räntekostnader.

Konvertibelt förlagslån

Dividend Sweden upptog i mars, i samband med nyemission, ett konvertibelt förlagslån om totalt 11 796 750 SEK. Löptiden är till 2020-12-30, ränta 10% per år, utbetalas 30 juni och 30 december, 5% vid varje tillfälle. Konvertering kan ske på innehavarens initiativ varje år 15 november - 15 december. Konverteringskursen är 0,40 SEK/aktie. Fullständiga villkor finns på Dividend Swedens hemsida.

Finansiell ställning

Per den 30 juni 2016 uppgick det egna kapitalet till 10,9 MSEK (0,3), exklusive obeskattade reserver om ca 0,7 MSEK (0), som består av avsättningar till periodiseringsfond med maximalt belopp. Kassa och kassaliknande tillgångar uppgick till 2,1 MSEK(0,0). I samband med emissionen tidigare i år upptogs ett konvertibelt lån om totalt 11,8 MSEK. Några övriga skulder finns inte, utöver normala verksamhetsskulder. Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 46%.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Dividend Sweden har förvärvat aktier i MultiDocker Cargo Handling AB från företagets huvudägare Percy Österströms bolag Skärgårdshavet AB. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends aktieägare inför MultiDockers kommande listning av. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och lösningar för lasthantering i hamnar och lastterminaler. Bolaget är globalt etablerat och har ett nära samarbete med amerikanska Caterpillar, som är marknadsledare inom utrustning för bygg- och gruvindustrin. För 2015 var omsättningen ca 140 MSEK.

Kommande händelser

Delårsrapport juli - september 2016            23 november 2016

Bokslutskommuniké 2016                          23 februari 2017

23 augusti 2016

För mer information kontakta

Bo Lindén, VD, 0738-32 00 20, bo.linden@dividendsweden.se.

2017-11-22

Vid en extra bolagsstämma den 13 november 2017 beslutades om utdelning av aktier i Attana, samt bemyndigade till styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 30 november 2017.

2017-11-13
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 13 november 2017. Följande beslut fattades av stämman:

2017-10-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 november 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2017-10-26
Regulatorisk

1 januari - 30 september 2017 

 • Nettoomsättningen ökade till 47,3 (31,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,1 (6,0) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,7 (2,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,5 (3,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,005 (0,066) SEK

1 juli - 30 september 2017 

 • Nettoomsättningen ökade till 18,0 (15,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (3,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -0,6 (3,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,6 (2,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,005 (0,038) SEK
2017-10-26
Regulatorisk

Dividend Sweden har utestående teckningsoptioner av serie A och B, med likadana villkor. Efter den genomförda utdelningen av aktier i Sensec Holding AB i maj 2017, har Eminova Fondkommission, i enlighet med teckningsoptionsvillkoren genomfört en omräkning gällande både TO1A och TO1B.

2017-10-25
Regulatorisk

Dividend Sweden har förvärvat aktier i Transfer Jobb AB av bolagets huvudägare Des Mond AB. 90% av dessa aktier kommer att delas ut till Dividends aktieägare, inför kommande emission och notering av Transfer Jobb.

2017-10-10

Dividend Sweden har förvärvat aktier i Attana AB i en riktad emission beslutad av bolagets extra bolagsstämma idag. 90% av dessa aktier kommer att delas ut till Dividends aktieägare. inför kommande emission och notering av Attana.

2017-08-23
Regulatorisk

1 januari - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 29,2 (16,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (2,7) MSEK 
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,1 (2,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 1,0 (1,6) MSEK 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,02) SEK

1 april - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 16,7 (10,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 (1,5) MSEK 
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -3,4 (1,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,0 (0,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,01) SEK
2017-06-07

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Dividend Sweden genomfört av aktier i Sensec Holding AB. Det fastställda utdelningsvärdet är 0,70 kr/aktie.

2017-05-04

Med avstämningsdag 8 maj 2017 sker vinstutdelning i Dividend Sweden, av aktier i Sensec Holding AB. Detta innebär att sista dag för handel inklusive rätt till denna utdelning är den 4 maj 2017.

<<
1
2
3
4
5
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.