Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Dividend Swedens företrädesemission övertecknad

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 15 mars 2017 och har tecknats till 233% , vilket innebär att bolaget tillförs ca 23 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen genomfördes i enlighet med beslut av årsstämman den 14 februari 2017. Teckningskursen var 0,85 kr/unit, varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Två teckningsoptioner berättigar till teckning av en ny aktie till kursen 1,70 kr under perioden 9 - 27 april 2018.

Totalt tecknades 26 093 748 units med företräde, motsvarande 96% av emissionen. Därutöver tecknades 37 205 387 units utan företrädesrätt. Tilldelning av de units som tecknats utan företräde har skett till tecknare med subsidiär teckningsrätt, i enlighet med memorandumet, och avräkningsnotor kommer skickas till dessa tecknare innevarande vecka.

Totalt tecknades 53,8 MSEK i emissionen, vilket motsvarar 233% av emissionsvolymen. Emissionsgarantin har således ej tagits i anspråk.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 666 666 aktier av serie A och 26 435 918 av serie B. Aktiekapitalet ökar med 1 355 129,20 SEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet i bolaget att uppgå till 5 420 516,90 SEK, fördelat på 108 410 338 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med ytterligare 677 564,60 SEK till 6 098 081,50 SEK, och antalet aktier med 13 551 292 till totalt 121 961 630.

Betalda tecknade units (BTU) kommer att handlas på NGM Nordic MTF fram till dess emissionen registrerats hos Bolagsverket, varefter dessa ersätts med aktier och teckningsoptioner. 

Stockholm 2017-03-20

För ytterligare information kontakta
Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se, 0738-32 00 22

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar. 

2017-04-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 april 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

2017-04-07

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 15 mars 2017 och har nu registrerats hos Bolagsverket.

2017-03-28

Dividend Sweden har förvärvat aktier i Sensec Holding AB från företagets huvudägare Des Mond AB. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends aktieägare inför kommande listning av Sensec. 

2017-03-20

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 15 mars 2017 och har tecknats till 233% , vilket innebär att bolaget tillförs ca 23 MSEK före emissionskostnader.

2017-02-24

Dividend Sweden AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 24 februari - 15 mars 2017.

2017-02-15
Regulatorisk

Dividend Swedens årsstämma hölls i Stockholm den 14 februari 2017. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2017-01-24
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

2017-01-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

2017-01-17
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen föreslår årsstämman en företrädesemission, fullt säkerställd av bolagets huvudägare.

2016-12-20
Regulatorisk

Under perioden 15 november - 15 december fanns möjligheten för innehavarna av Dividend Swedens konvertibel KV1B att konvertera innehavda konvertibler till kursen 0,40 SEK/aktie. Av bolagets utestående konvertibler om 11 796 750 SEK har totalt har ett nominellt belopp om 9 648 301,60 SEK anmälts för konvertering, vilket motsvarar ca 82%.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.