Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Dividend Swedens företrädesemission övertecknad

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 15 mars 2017 och har tecknats till 233% , vilket innebär att bolaget tillförs ca 23 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen genomfördes i enlighet med beslut av årsstämman den 14 februari 2017. Teckningskursen var 0,85 kr/unit, varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Två teckningsoptioner berättigar till teckning av en ny aktie till kursen 1,70 kr under perioden 9 - 27 april 2018.

Totalt tecknades 26 093 748 units med företräde, motsvarande 96% av emissionen. Därutöver tecknades 37 205 387 units utan företrädesrätt. Tilldelning av de units som tecknats utan företräde har skett till tecknare med subsidiär teckningsrätt, i enlighet med memorandumet, och avräkningsnotor kommer skickas till dessa tecknare innevarande vecka.

Totalt tecknades 53,8 MSEK i emissionen, vilket motsvarar 233% av emissionsvolymen. Emissionsgarantin har således ej tagits i anspråk.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 666 666 aktier av serie A och 26 435 918 av serie B. Aktiekapitalet ökar med 1 355 129,20 SEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet i bolaget att uppgå till 5 420 516,90 SEK, fördelat på 108 410 338 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med ytterligare 677 564,60 SEK till 6 098 081,50 SEK, och antalet aktier med 13 551 292 till totalt 121 961 630.

Betalda tecknade units (BTU) kommer att handlas på NGM Nordic MTF fram till dess emissionen registrerats hos Bolagsverket, varefter dessa ersätts med aktier och teckningsoptioner. 

Stockholm 2017-03-20

För ytterligare information kontakta
Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se, 0738-32 00 22

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar. 

2018-06-29
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av fyra aktieportföljer om totalt ca 50,2 MSEK. Likvid sker genom en riktad emission till kursen 3,50 kr/aktie. Förvärven är villkorade av att en extra bolagsstämma godkänner en riktad emission till säljarna.

2018-06-21
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av fyra aktieportföljer om totalt ca 50,2 MSEK. Likvid sker genom en riktad emission till kursen 3,50 kr/aktie.

2018-06-21

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Dividend Sweden genomfört av aktier i Vilhelmina Mineral AB. Det fastställda utdelningsvärdet är 2,16 kr/aktie.

2018-05-25

Idag, fredagen den 25 maj 2018, är sista dag som Dividend Swedens aktie handlas inklusive rätt till utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral.

2018-05-18

Årsstämman den 24 april 2018 beslutade om utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 29 maj 2018.

2018-04-27

Vid årsstämman den 24 april 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier, där varje 10 (tio) befintliga aktier, oavsett aktieslag, ska slås samman till en ny. Samtidigt bemyndigades styrelsen att sätta avstämningsdag för sammanläggningen.

2018-04-26
Regulatorisk

1 januari - 31 mars 2018

  • Nettoomsättningen ökade till 12,8 (10,9) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 (0,7) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -5,3 (1,3) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -5,3 (1,0) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,048 (0,01) SEK
2018-04-24
Regulatorisk

Dividend Swedens årsstämma hölls i Stockholm den 24 april 2018. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2018-03-27
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 april 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.