Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Delårsrapport januari - september 2017

1 januari - 30 september 2017 

 • Nettoomsättningen ökade till 47,3 (31,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,1 (6,0) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,7 (2,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,5 (3,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,005 (0,066) SEK

1 juli - 30 september 2017 

 • Nettoomsättningen ökade till 18,0 (15,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (3,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -0,6 (3,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,6 (2,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,005 (0,038) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden 

 • Utdelning om 0,05 kr/per aktie kontant, motsvarande 4,1 MSEK
 • Övertecknad företrädesemission tillförde bolaget ca 22 MSEK
 • Extra bolagsstämma beslutade 25 april om vinstutdelning av Sensec Holding AB till ett värde av ca 3 MSEK. Sensec listades på NGM Nordic MTF i juni 2017.
 • Under senare delen av tredje kvartalet har den svaga kursutvecklingen bland microbolag brutits och vi ser ett klart ökat intresse för sektorn.

VD-kommentar

Det negativa marknadsklimatet för microcapbolag har efter ett svagt första halvår brutits i september och vi ser nu klart större intresse och bättre likviditet i de flesta bolag inom vårt segment. De investeringar som så långt utvecklats mindre väl arbetar vi intensivt med för att få dessa att vända och visa god avkastning. Vi börjar se resultatet av detta arbete i ett antal bolag. Till det arbetar vi vidare med att lista och ägarsprida fler av våra investeringar.

Det har varit generellt god efterfrågan vid IPO-emissioner, vilket resulterat i kraftigt övertecknade emissioner, vilket till skillnad från i våras, även lett till positiv kursutveckling vid listningarna. Den ökade riskaptiten har även lett till klart bättre utfall i de flesta emissionsgarantierna under de senaste månaderna.

Vi fortsätter att utvärdera diverse investeringsmöjligheter i spännande bolag att sprida till våra aktieägare. Nu närmast avser vi att dela ut aktier i två spännande bolag förutsatt att den kommande extra bolagsstämman beslutar om detta.

Biotechbolaget Attana. effektiviserar forskning och utveckling av nya läkemedel genom s k biologisk interaktionskarakterisering. Bolaget utför uppdragsforskning till läkemedelsföretag för att utvecklingen av nya läkemedel ska gå fortare, vara mer effektiva och därigenom spara pengar, samt kräva färre djurförsök. Avsikten är att fortsätta expandera bolaget och ansöka om notering på NGM Nordic MTF.

Transfer Jobb är den moderna matchningstjänsten på arbetsmarknaden som låter såväl arbetsgivare som arbetstagare ha en flexibilitet i tillvaron, samtidigt som man hjälper till att dessa finner varandra och underlättar administrationen för båda. Transfers målsättning är att skapa en effektivare arbetsmarknad. Omvärlden förändras, digitaliseringen skapar nya möjligheter till snabb matchning och möten mellan individ och uppdrag/företag. Vi arbetar vidare med vår profil som utdelningsbolag, samtidigt som den tydliga vändningen och ökade intresset för mindre bolag gör att vi ser positivt på resterande del av 2017.

Bo Lindén
VD

Kommande händelser

Bokslutskommuniké 2017 15 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 26 oktober 2017

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund
Styrelseledamot  

Patric Perenius
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22, bl@dividendsweden.se 

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2018-11-16

En extra bolagsstämma den 30 juli 2018 beslutade om att genomföra en riktad emission av 14 341 135 aktier av serie C. Dessa aktier skulle omvandlas till B-aktier, vilket nu skett.

2018-11-15
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 15 november 2018. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2018-10-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 november kl. 16.30 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2018-10-29

Årsstämman den 24 april 2018 beslutade om utdelning av aktier i Transfer Jobb AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 6 november 2018.

2018-10-22
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 38,1 (17,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (-1,4) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 0,8 (-0,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,8 (-0,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,02) SEK
 • Substansvärde per aktie 3,37 kr (4,14)

1 januari - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 109,5 (47,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,9 (-4,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,7 (-2,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -6,7 (0,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,245 (0,05) SEK
2018-10-17

Årsstämman den 24 april 2018 beslutade om utdelning av aktier i Hubory AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 26 oktober 2018.

2018-09-28
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av totalt 2 090 000 aktier i Zenterio AB (publ), motsvarande ca 2,4% av antalet aktier i bolaget.

2018-09-20

Dividend Sweden meddelade igår att man förvärvat 2 281 846 aktier i Liv ihop AB, motsvarande ca 27,5% av aktiekapitalet.

2018-09-19

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av 2 281 846 aktier i Liv ihop AB (publ), motsvarande ca 27,5% av antalet aktier i bolaget.

2018-08-14

En extra bolagsstämma den 30 juli 2018 beslutade om att genomföra en riktad emission av 14 341 135 aktier av serie C. Denna emission har nu registrerats hos Bolagsverket.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.