Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Delårsrapport januari - september 2016

Dividend Sweden publicerar sin rapport tidigare än avsett med anledning av den möjlighet till konvertering av bolagets konvertibler som finns 15 november - 15 december 2016.

1 januari - 30 september 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 31,6 (0,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (-0,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 6,5 (-0,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 3,8 (-0,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,066 (-0,02) SEK

1 juli - 30 september 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 15,0 (0,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (0,0) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 3,8 (0,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 2,2 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,038 (0,00) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Avtal om ägarspridning med Ripasso Energy AB
 • Avtal om ägarspridning med MultiDocker Cargo Handling AB
 • Avtal med Swemet om spridningsemission
 • Avtal med Nickel Mountain Resources om spridningsemission

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ripasso Energys listningsemission övertecknades.
 • MultiDocker Cargo Handling ansöker om listning på NGM Nordic MTF.
 • Swemets spridningsemission övertecknades.
 • Nickel Mountain Resources listningsemission övertecknades.

14 november 2016

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2017-04-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 april 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

2017-04-07

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 15 mars 2017 och har nu registrerats hos Bolagsverket.

2017-03-28

Dividend Sweden har förvärvat aktier i Sensec Holding AB från företagets huvudägare Des Mond AB. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends aktieägare inför kommande listning av Sensec. 

2017-03-20

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 15 mars 2017 och har tecknats till 233% , vilket innebär att bolaget tillförs ca 23 MSEK före emissionskostnader.

2017-02-24

Dividend Sweden AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 24 februari - 15 mars 2017.

2017-02-15
Regulatorisk

Dividend Swedens årsstämma hölls i Stockholm den 14 februari 2017. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2017-01-24
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

2017-01-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

2017-01-17
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen föreslår årsstämman en företrädesemission, fullt säkerställd av bolagets huvudägare.

2016-12-20
Regulatorisk

Under perioden 15 november - 15 december fanns möjligheten för innehavarna av Dividend Swedens konvertibel KV1B att konvertera innehavda konvertibler till kursen 0,40 SEK/aktie. Av bolagets utestående konvertibler om 11 796 750 SEK har totalt har ett nominellt belopp om 9 648 301,60 SEK anmälts för konvertering, vilket motsvarar ca 82%.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.