Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Delårsrapport januari - mars 2019

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 26 april 2019.

Dividend Sweden vänder till vinst

1 januari - 31 mars 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 15,6 (7,5) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 2,0 (-5,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 2,0 (-5,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,073 (-0,048) SEK
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 2,76 SEK (3,2)

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Avtal om ägarspridning av Wifog, Brandbee och Nexar
 • Extra bolagsstämma 30 januari beslutade om utdelning av 7 bolag till ett värde av 0,65 kr/aktie
 • 6 av dessa utdelningar genomfördes under första kvartalet
 • Årsstämman den 20 mars beslutade om företrädesemission om ca 21,9 MSEK 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Konkreta diskussioner om intressanta ägarspridningar
 • Avstämningsdagen för utdelning av aktier i Realtid Media sattes till 10 april 2019
 • Företrädesemission pågår med sista teckningsdag 12 april

VD-kommentar

Dividend Swedens första kvartal 2019 har präglats av flera utdelningar av aktier, totalt uppgående till ca 18 MSEK, motsvarande 0,65 kr/aktie. Samtidigt kan vi konstatera att efter en svag början har vi lyckats vända verksamheten till lönsamhet igen.

Vi har fortsatt arbetat aktivt under första kvartalet med de bolag i värdepappersportföljen som haft en svag utveckling och vi har börjat kunna skönja en vändning i vissa bolag, medan andra fortfarande kräver åtgärder för att kunna utvecklas på ett kursmässigt bra sätt.

Under slutet av 2018 och under första kvartalet 2019 tecknade vi ett antal avtal om ägarspridningar, som nu har, eller inom kort kommer att, delats ut till våra aktieägare.

Vår uppfattning är att våra utdelningar bidrar till de utdelade bolagens värde, samtidigt som våra aktieägare får ta del av ägande i nya, spännande bolag. För att kunna fortsätta utveckla bolaget och i syfte att Dividend Sweden ska stärka sin position på marknaden och samtidigt fortsätta med tillväxt och utdelningar till sina aktieägare genomförs nu en företrädesemission som är säkerställd genom en toppgaranti.

Dividend har sedan noteringen i mars 2016 delat ut ca 38 miljoner till sina aktieägare, i aktier och kontant, inkluderat de i januari beslutade utdelningarna. Samtidigt som utdelningarna är en viktig del av vår verksamhet jobbar vi vidare med att utveckla vår aktieportfölj, där vi kan se betydande potential i många bolag.

Vi arbetar fortsatt vidare och ser 2019 som ett år då vi kommer återgå till lönsamhet och med ett större arbetande kapital kommer bolaget fortsätta växa och fortsätta leverera utdelningar till sina aktieägare.

Till er som är aktieägare vill jag tacka för förtroendet och hoppas att ni även framgent vill vara med som ägare i Dividend Sweden - Utdelningsbolaget!

Bo Lindén
VD

Kommande händelser
Delårsrapport april - juni 2019, 23 augusti 2019
Delårsrapport juli - september 2019, 25 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2019, 14 februari 2020

Rapporten i sin  helhet bifogas.

Stockholm den 5 april 2019

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Fredrik Crafoord
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2019-07-26
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 23 augusti 2019.

1 januari - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,4 (71,5) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -12,1 (-7,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -12,1 (-7,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,34 (-0,68) SEK
 • Substansvärde per aktie 1,86 kr (3,10) 

1 april - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,6 (63,9) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -14,2 (-2,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -14,2 (-2,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,40 (-0,20) SEK
2019-07-18
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om de skattepliktiga värdena för genomförda utdelningar av aktier i Onoterat och Liv ihop. 

2019-07-15
Regulatorisk

Dividend Sweden är ägare till aktier i ett teknikbolag, vars styrelse enligt uppgift idag beslutat att ansöka om konkurs p g a allvarliga likviditetsproblem. Dividends aktier var per 31 mars 2019 upptagna till ca 20,1 MSEK.

2019-06-28
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med WilLak, noterat på NGM Nordic MTF, att genom utdelning ägarsprida ca 1,4 miljoner aktier i bolaget, motsvarande värde om ca 2 MSEK.

2019-06-19
Regulatorisk

Dividend Swedens företrädesemission som avslutades den 12 april 2019 föranleder en omräkning av konverteringskursen för bolagets utestående konvertibellån. Konverterings-kursen har justerats till 3,58 kr.

2019-05-27

Den extra bolagsstämman den 23 maj 2019 beslutade om utdelning av aktier i Onoterat AB och Liv ihop AB, samt beslutade att avstämningsdagarna skulle vara 31 maj respektive 4 juni 2019.

2019-05-23
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 23 maj 2019. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Det beslutades om utdelning av aktier i 2 bolag till ett samlat värde av ca 23 öre per aktie. Nedan följer besluten i sammandrag.

2019-05-22
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet av utdelningen av aktier i Realtid Media AB ska vara 1 kr/aktie.

2019-05-09
Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2019-04-24

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 12 april 2019 och har tecknats till 69%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 15,1 MSEK före emissionskostnader.

1
2
...
12
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.