Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Delårsrapport januari - mars 2018

1 januari - 31 mars 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 12,8 (10,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 (0,7) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -5,3 (1,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -5,3 (1,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,048 (0,01) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Avtal om ägarspridning genom utdelning av aktier med Vilhelmina Mineral
 • Lyckosam notering av Attana på NGM Nordic MTF
 • Finansiell omstrukturering av tre portföljbolag påverkar resultatet negativt med ca 5,1 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Årsstämman beslutade om vinstutdelning av Transfer Jobb, Hubory och Vilhelmina Mineral.
 • Årsstämman beslutade om sammanläggning av aktier, en s k omvänd split 1:10.

VD-kommentar

Dividend Swedens första handelsdag på NGM Nordic MTF var den 10 mars 2016. Föga anade jag då hur pass väl 2016 skulle utvecklas såväl resultatmässigt som kursmässigt. Inte heller hade jag kunnat tro att 2017 skulle utvecklas så svagt som det gjorde. Vi ser fortfarande sviterna av 2017 när vi nu summerar första kvartalet 2018. Efter det volatila året 2017 där vi såg ett antal av våra investerade bolag möta stora utmaningar, såväl kursmässigt, finansiellt som verksamhetsmässigt, har vi under första kvartalet 2018 behövt i än högre grad engagera oss för att genomföra finansiella stålbad för ett antal bolag. Det har medfört stora förluster, men samtidigt att vi haft möjlighet att öka våra innehav på låga värderingar, med övertygelsen att det kommer sluta med ett bra resultat.

Vi har ett fortsatt gott affärsflöde, men har valt att fokusera ytterligare på de bolag vi tror starkast på. Antalet publika emissioner under första kvartalet har varit stort, liksom antalet IPOs. Utfallet har varierat starkt, men generellt har investeringsviljan varit relativt låg. Många av de investerare som rör sig bland de mindre bolagen har senaste året lidit förluster och blivit sittande med ett antal aktier utan möjlighet att komma ur och frigöra kapital för nya investeringar.

Dividend Sweden fortsätter fokusera på att genomföra utdelningar av intressanta bolag. I nuläget föreligger avtal med tre bolag; Vilhelmina Mineral, Hubory och Transfer Jobb. Alla tre bolagen verkar inom intressanta branscher, men är samtidigt helt väsensskilda. Gemensamt för de tre bolagen är att man har sikte på en börsnotering, och Vilhelmina Mineral blir först ut med en tänkt notering innan sommaren.

Även framledes kommer vi att arbeta med bolag som är på väg mot börsnotering och för att ägarsprida dessa genom utdelningar. Vi ser att de bolag vi gör detta med får en stor krets aktieägare, större intresse för bolaget och aktien samt en signifikant högre omsättning i aktien när den noteras. Allt detta bidrar till Dividend Swedens aktieägarvärde, men också till värdet på de bolag vi delar ut. Senast i raden är Attana som noterades i mars, som rönt stort intresse och haft en mycket hög omsättning på börsen sen den noterades och efter en kort nedgång gick aktien upp med som mest ca 150% jämfört med noteringskursen.

Det svaga resultatet till trots, kan jag ändå summera att de utdelningar vi gjort som listat bolag under två år uppgår till ca 17,6 MSEK räknat på nuvarande kurs i de utdelade bolagen Ripasso Energy, MultiDocker, Sensec och Attana. Lägger man till en kontant utdelning 2017 om drygt 4 MSEK, så uppgår de totala utdelningarna till ca 21,6 MSEK.

Den marknad vi agerar på är volatil och det är på kort sikt svårt att förespå utvecklingen, men min uppfattning är att vi har goda förutsättningar att konsekvent arbeta vidare för att generera god avkastning till våra aktieägare.

Bo Lindén
VD

Kommande händelser
Delårsrapport april - juni 2018, 23 augusti 2018
Delårsrapport juli - september 2018, 26 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018, 15 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2018-04-26

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén 
Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Patric Perenius 
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se

2018-07-30
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 30 juli 2018. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2018-07-27

Dividend Swedens styrelse föreslog i kallelsen den 29 juni 2018 till extra bolagsstämma en företrädesemission om ca 12,8 MSEK till kurs 3,50 kr/aktie. Styrelsen har nu beslutat att dra tillbaka detta förslag.

2018-07-26
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 23 augusti 2018.

1 januari - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,5 (24,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,6 (-8,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -7,5 (-2,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -7,5 (1,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,68 (0,09) SEK
 • Substansvärde per aktie 3,10 kr (4,19)

1 april - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 63,9 (12,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-8,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,2 (-3,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -2,2 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 (0,01) SEK 
2018-06-29
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av fyra aktieportföljer om totalt ca 50,2 MSEK. Likvid sker genom en riktad emission till kursen 3,50 kr/aktie. Förvärven är villkorade av att en extra bolagsstämma godkänner en riktad emission till säljarna.

2018-06-21
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av fyra aktieportföljer om totalt ca 50,2 MSEK. Likvid sker genom en riktad emission till kursen 3,50 kr/aktie.

2018-06-21

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Dividend Sweden genomfört av aktier i Vilhelmina Mineral AB. Det fastställda utdelningsvärdet är 2,16 kr/aktie.

2018-05-25

Idag, fredagen den 25 maj 2018, är sista dag som Dividend Swedens aktie handlas inklusive rätt till utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral.

2018-05-18

Årsstämman den 24 april 2018 beslutade om utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 29 maj 2018.

2018-04-27

Vid årsstämman den 24 april 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier, där varje 10 (tio) befintliga aktier, oavsett aktieslag, ska slås samman till en ny. Samtidigt bemyndigades styrelsen att sätta avstämningsdag för sammanläggningen.

2018-04-26
Regulatorisk

1 januari - 31 mars 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 12,8 (10,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 (0,7) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -5,3 (1,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -5,3 (1,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,048 (0,01) SEK
<<
1
2
3
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.