Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Bokslutskommuniké 2018

1 januari - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 113,3 (59,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -10,8 (-6,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -10,8 (-3,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,03) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas

1 oktober - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen minskade till 3,8 (12) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,8 (-4,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4,8 (-4,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,04) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Avtal om ägarspridning med Realtid Media, Transiro, Targeteveryone och Evendo.
 • Genomförandet av två riktade emissioner i samband med förvärv av aktier uppgående till totalt 57,5 MSEK.
 • Utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral, Hubory och Transfer Jobb.
 • Sammanläggning av aktier 10:1. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Avtal om ägarspridning av aktier i Wifog, Brandbee och Nexar.
 • Extra bolagsstämma den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i 7 olika bolag, uppgående till ett totalt värde om ca 18 MSEK, motsvarande ca 0,65 kr/aktie.

VD-kommentar

Dividend Swedens har under 2018 upplevt ett mycket blandat år. Vi har flyttat fram positionerna genom förvärv av portföljer och aktier, där vi till största del betalt med nyemitterade aktier. Vårt egna kapital har ökat från 45 till 113 miljoner. Samtidigt har vi under en längre tid jobbat för att genomföra ägarspridningar av redan noterade bolag, vilket vi under hösten kom i mål med i ett antal fall, medan några avtal tecknades i januari 2019. Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelningar av bolag till ett värde uppgående till cirka 18 miljoner kr.

Den andra sidan av 2018 har varit att ett antal av våra portföljbolag har utvecklats mycket svagt kursmässigt, samtidigt som behovet av kapital i dessa bolag fortsatt varit högt. Den turn around vi sett komma har dröjt, vilket har slagit hårt mot vårt resultat under 2018. 

Vi kan se att möjligheterna för fortsatt expansion finns, både vad gäller att köpa aktieportföljer, bolag eller enskilda aktier, helt eller delvis genom betalning med nyemitterade aktier. Vid en första tanke kan man tro att detta innebär en utspädning som drabbar de befintliga aktieägarna. Även om det tillkommer fler aktier, tillkommer även ett värde som bidrar till att behålla eller öka Dividends substansvärde per aktie, som vid årsskiftet uppgick till cirka 3,20 kr per aktie.

Under 2018 har vi engagerat oss mycket i att aktivt försöka påverka de bolag vi investerat i att utvecklas åt rätt håll, i termer av värdeskapande för aktieägarna. I detta ligger naturligtvis att bolagen och dess ledning behöver se vilka nödvändiga åtgärder som krävs för att vägen framåt ska vara positiv såväl för bolaget som dess aktieägare.

Dividend har sedan noteringen i mars 2016 delat ut ca 45 miljoner till sina aktieägare, i aktier och kontant, inkluderat de i januari beslutade utdelningarna. Samtidigt som utdelningarna är en viktig del av vår verksamhet jobbar vi vidare med att utveckla vår aktieportfölj, där vi kan se betydande potential i många bolag.

Vår uppfattning är att våra utdelningar bidrar till de utdelade bolagens värde, samtidigt som våra aktieägare får ta del av ägande i nya, spännande bolag. 

Bo Lindén
VD

Kommande händelser
Årsstämma 20 mars
Delårsrapport jan - mars 2019 26 april
Delårsrapport april - juni 2019 23 augusti
Delårsrapport juli - september 2019 25 oktober
Bokslutskommuniké 2019 14 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 15 februari 2019

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Patric Perenius
Styrelseledamot 

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22.

2019-07-18
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om de skattepliktiga värdena för genomförda utdelningar av aktier i Onoterat och Liv ihop. 

2019-07-15
Regulatorisk

Dividend Sweden är ägare till aktier i ett teknikbolag, vars styrelse enligt uppgift idag beslutat att ansöka om konkurs p g a allvarliga likviditetsproblem. Dividends aktier var per 31 mars 2019 upptagna till ca 20,1 MSEK.

2019-06-28
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med WilLak, noterat på NGM Nordic MTF, att genom utdelning ägarsprida ca 1,4 miljoner aktier i bolaget, motsvarande värde om ca 2 MSEK.

2019-06-19
Regulatorisk

Dividend Swedens företrädesemission som avslutades den 12 april 2019 föranleder en omräkning av konverteringskursen för bolagets utestående konvertibellån. Konverterings-kursen har justerats till 3,58 kr.

2019-05-23
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 23 maj 2019. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Det beslutades om utdelning av aktier i 2 bolag till ett samlat värde av ca 23 öre per aktie. Nedan följer besluten i sammandrag.

2019-05-22
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet av utdelningen av aktier i Realtid Media AB ska vara 1 kr/aktie.

2019-05-09
Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2019-04-05
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 26 april 2019.

2019-04-02
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Realtid Media AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 april 2019.

2019-03-29
Regulatorisk

Dividend Sweden AB offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 29 mars - 12 april 2019.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.