Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Bokslutskommuniké 2017
1 januari - 31 december 2017 
 • Nettoomsättningen ökade till 59,3 (58,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,5 (11,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,7 (13,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3,3 (7,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,095) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas

1 oktober - 31 december 2017 

 • Nettoomsättningen minskade till 12,0 (27,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,4 (5,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,1 (6,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4,1 (3,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,05) SEK

VD-kommentar

Dividend Swedens andra verksamhetsår som listat bolag är till ända. Jag konstaterar att 2017 var tvärtemot 2016 ett resultatmässigt mycket svagt år för oss, och trots att vi efter sommaren såg tydlig förbättring i marknad och resultat, vändes det till ett fjärde kvartal som utvecklades mycket svagt.

Marknaden för finansiering och investeringar i mindre bolag listade på Nasdaq First North, Aktietorget och NGM Nordic MTF var under början av 2017 stark, med god efterfrågan på kapital samtidigt som investerare generellt var riskvilliga och investerade i såväl nyintroduktioner som i eftermarknaden. Dock vändes detta i slutet av första kvartalet totalt när investerare blev mycket avvaktande och många emissioner tecknades mycket lågt med påföljd att emissionsgaranter tilldelades stora delar av många emissioner. En annan följd blev att många bolag på de mindre listorna fick en mycket svag kursutveckling, vilket i sin tur påverkar bolagens möjligheter att resa ytterligare kapital.

Efter sommaren återkom riskaptiten från många investerare med lyckade emissioner och stigande kurser under några månader följde, för att i november återigen vända till en mycket svag kursutveckling. För Dividend Sweden har påverkan varit mycket tydlig och resultatet för helåret har utfallit mycket svagt, där fjärde kvartalet utmärkte sig som årets sämsta.

Vi genomförde under 2017 två utdelningar av aktier i andra bolag till våra aktieägare, samt avtalade om ytterligare tre stycken utdelningar i spännande bolag som skall listas:

-Sensec Holding: säkerhetsbolaget som delades ut till Dividends aktieägare efter beslut av en extra bolagsstämma i april. Utdelningen verkställdes i maj och Sensec listades på NGM Nordic MTF i juni.

-Attana: bolaget arbetar med kontraktsforskning och besitter unik know how. Delades ut till Dividends aktieägare i november, efter beslut av en extra bolagsstämma samma månad.

-Transfer Jobb: jobbmatchningstjänst som kommer delas ut under första kvartalet 2018. Beslut togs på stämman i november 2017.

-Hubory: det kommande "clearing huset" för svenska stadsnät. Beslut om utdelning på årsstämman 2018.

-Vilhelmina Mineral: prospekteringsbolag med starka kanadensiska huvudägare som har vana av att ta bolag till gruvdrift. Avtal tecknades efter fjärde kvartalets utgång om utdelning av aktier.

Värdet på de genomförda utdelningarna i Sensec och Attana uppgick till ca 5,7 MSEK. Det innebär att tillsammans med den kontanta utdelningen om ca 4,1 MSEK har vi under 2017 delat ut 9,8 MSEK till våra aktieägare, vilket vi trots verksamhetsresultatet är nöjda med. Baserat på aktiekursen den 31/12 2017 motsvarar utdelningen ca 19% direktavkastning.

Vi jobbar vidare med att utveckla vår portfölj, men det har i vissa fall tagit betydligt längre tid än vad vi räknat med och på vägen skapat större förluster än beräknat. Dock arbetar vi vidare utan förminskad kraft med de bolag som vi anser kunna ge god avkastning under 2018. Vi ser också att när vi lyckas med vår förutsatts att aktivt bidra till bolagens utveckling ger detta resultat tämligen omgående. Vi ser också att möjligheten till ytterligare utdelningar av aktier i intressanta bolag på väg mot listning är fortsatt god och kommer vara en viktig del i vår utdelningsstrategi även för 2018.

Bo Lindén
VD 

Kommande händelser

Årsstämma, 26 april
Delårsrapport jan - mars 2018, 26 april
Delårsrapport april - juni 2018, 23 augusti
Delårsrapport juli - september 2018, 26 oktober
Bokslutskommuniké 2018, 15 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2018-02-15

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Patric Perenius
Styrelseledamot 

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22. 

2019-06-19
Regulatorisk

Dividend Swedens företrädesemission som avslutades den 12 april 2019 föranleder en omräkning av konverteringskursen för bolagets utestående konvertibellån. Konverterings-kursen har justerats till 3,58 kr.

2019-05-23
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 23 maj 2019. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Det beslutades om utdelning av aktier i 2 bolag till ett samlat värde av ca 23 öre per aktie. Nedan följer besluten i sammandrag.

2019-05-22
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet av utdelningen av aktier i Realtid Media AB ska vara 1 kr/aktie.

2019-05-09
Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2019-04-05
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 26 april 2019.

2019-04-02
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Realtid Media AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 april 2019.

2019-03-29
Regulatorisk

Dividend Sweden AB offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 29 mars - 12 april 2019.

2019-03-22
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Transiro AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 29 mars 2019.

2019-03-21
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet utdelningen av aktier i Nexar Group ska vara 0,18 kr/aktie.

2019-03-20
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma i Stockholm den 20 mars 2019. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.