Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Bokslutskommuniké 2017
1 januari - 31 december 2017 
 • Nettoomsättningen ökade till 59,3 (58,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,5 (11,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,7 (13,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3,3 (7,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,095) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas

1 oktober - 31 december 2017 

 • Nettoomsättningen minskade till 12,0 (27,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,4 (5,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,1 (6,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4,1 (3,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,05) SEK

VD-kommentar

Dividend Swedens andra verksamhetsår som listat bolag är till ända. Jag konstaterar att 2017 var tvärtemot 2016 ett resultatmässigt mycket svagt år för oss, och trots att vi efter sommaren såg tydlig förbättring i marknad och resultat, vändes det till ett fjärde kvartal som utvecklades mycket svagt.

Marknaden för finansiering och investeringar i mindre bolag listade på Nasdaq First North, Aktietorget och NGM Nordic MTF var under början av 2017 stark, med god efterfrågan på kapital samtidigt som investerare generellt var riskvilliga och investerade i såväl nyintroduktioner som i eftermarknaden. Dock vändes detta i slutet av första kvartalet totalt när investerare blev mycket avvaktande och många emissioner tecknades mycket lågt med påföljd att emissionsgaranter tilldelades stora delar av många emissioner. En annan följd blev att många bolag på de mindre listorna fick en mycket svag kursutveckling, vilket i sin tur påverkar bolagens möjligheter att resa ytterligare kapital.

Efter sommaren återkom riskaptiten från många investerare med lyckade emissioner och stigande kurser under några månader följde, för att i november återigen vända till en mycket svag kursutveckling. För Dividend Sweden har påverkan varit mycket tydlig och resultatet för helåret har utfallit mycket svagt, där fjärde kvartalet utmärkte sig som årets sämsta.

Vi genomförde under 2017 två utdelningar av aktier i andra bolag till våra aktieägare, samt avtalade om ytterligare tre stycken utdelningar i spännande bolag som skall listas:

-Sensec Holding: säkerhetsbolaget som delades ut till Dividends aktieägare efter beslut av en extra bolagsstämma i april. Utdelningen verkställdes i maj och Sensec listades på NGM Nordic MTF i juni.

-Attana: bolaget arbetar med kontraktsforskning och besitter unik know how. Delades ut till Dividends aktieägare i november, efter beslut av en extra bolagsstämma samma månad.

-Transfer Jobb: jobbmatchningstjänst som kommer delas ut under första kvartalet 2018. Beslut togs på stämman i november 2017.

-Hubory: det kommande "clearing huset" för svenska stadsnät. Beslut om utdelning på årsstämman 2018.

-Vilhelmina Mineral: prospekteringsbolag med starka kanadensiska huvudägare som har vana av att ta bolag till gruvdrift. Avtal tecknades efter fjärde kvartalets utgång om utdelning av aktier.

Värdet på de genomförda utdelningarna i Sensec och Attana uppgick till ca 5,7 MSEK. Det innebär att tillsammans med den kontanta utdelningen om ca 4,1 MSEK har vi under 2017 delat ut 9,8 MSEK till våra aktieägare, vilket vi trots verksamhetsresultatet är nöjda med. Baserat på aktiekursen den 31/12 2017 motsvarar utdelningen ca 19% direktavkastning.

Vi jobbar vidare med att utveckla vår portfölj, men det har i vissa fall tagit betydligt längre tid än vad vi räknat med och på vägen skapat större förluster än beräknat. Dock arbetar vi vidare utan förminskad kraft med de bolag som vi anser kunna ge god avkastning under 2018. Vi ser också att när vi lyckas med vår förutsatts att aktivt bidra till bolagens utveckling ger detta resultat tämligen omgående. Vi ser också att möjligheten till ytterligare utdelningar av aktier i intressanta bolag på väg mot listning är fortsatt god och kommer vara en viktig del i vår utdelningsstrategi även för 2018.

Bo Lindén
VD 

Kommande händelser

Årsstämma, 26 april
Delårsrapport jan - mars 2018, 26 april
Delårsrapport april - juni 2018, 23 augusti
Delårsrapport juli - september 2018, 26 oktober
Bokslutskommuniké 2018, 15 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2018-02-15

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Patric Perenius
Styrelseledamot 

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22. 

2018-12-19

Dividend Sweden har ingått ett avtal om att förvärva totalt 1 850 000 aktier i Realtid Media i en nyemission till kursen 1 kr/aktie. Samtidigt har avtalats att Dividend Swedens styrelse skall föreslå en ägarspridning av aktierna i Realtid Media under första kvartalet 2019. Realtid Media förbereder sig för en listning under andra halvåret 2019.

2018-12-18
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Dividend Sweden genomfört av aktier i Hubory och Transfer Jobb. Det fastställda utdelningsvärdet är 0,15 kr/aktie för Hubory och 0 kr/aktie för Transfer Jobb. 

2018-11-16

En extra bolagsstämma den 30 juli 2018 beslutade om att genomföra en riktad emission av 14 341 135 aktier av serie C. Dessa aktier skulle omvandlas till B-aktier, vilket nu skett.

2018-11-15
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 15 november 2018. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2018-10-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 november kl. 16.30 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2018-10-29

Årsstämman den 24 april 2018 beslutade om utdelning av aktier i Transfer Jobb AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 6 november 2018.

2018-10-22
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 38,1 (17,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (-1,4) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 0,8 (-0,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,8 (-0,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,02) SEK
 • Substansvärde per aktie 3,37 kr (4,14)

1 januari - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 109,5 (47,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,9 (-4,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,7 (-2,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -6,7 (0,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,245 (0,05) SEK
2018-10-17

Årsstämman den 24 april 2018 beslutade om utdelning av aktier i Hubory AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 26 oktober 2018.

2018-09-28
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av totalt 2 090 000 aktier i Zenterio AB (publ), motsvarande ca 2,4% av antalet aktier i bolaget.

2018-09-20

Dividend Sweden meddelade igår att man förvärvat 2 281 846 aktier i Liv ihop AB, motsvarande ca 27,5% av aktiekapitalet.

<<
1
2
3
...
9
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.