Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Bokslutskommuniké 2017
1 januari - 31 december 2017 
 • Nettoomsättningen ökade till 59,3 (58,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,5 (11,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,7 (13,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3,3 (7,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,095) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas

1 oktober - 31 december 2017 

 • Nettoomsättningen minskade till 12,0 (27,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,4 (5,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,1 (6,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4,1 (3,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,05) SEK

VD-kommentar

Dividend Swedens andra verksamhetsår som listat bolag är till ända. Jag konstaterar att 2017 var tvärtemot 2016 ett resultatmässigt mycket svagt år för oss, och trots att vi efter sommaren såg tydlig förbättring i marknad och resultat, vändes det till ett fjärde kvartal som utvecklades mycket svagt.

Marknaden för finansiering och investeringar i mindre bolag listade på Nasdaq First North, Aktietorget och NGM Nordic MTF var under början av 2017 stark, med god efterfrågan på kapital samtidigt som investerare generellt var riskvilliga och investerade i såväl nyintroduktioner som i eftermarknaden. Dock vändes detta i slutet av första kvartalet totalt när investerare blev mycket avvaktande och många emissioner tecknades mycket lågt med påföljd att emissionsgaranter tilldelades stora delar av många emissioner. En annan följd blev att många bolag på de mindre listorna fick en mycket svag kursutveckling, vilket i sin tur påverkar bolagens möjligheter att resa ytterligare kapital.

Efter sommaren återkom riskaptiten från många investerare med lyckade emissioner och stigande kurser under några månader följde, för att i november återigen vända till en mycket svag kursutveckling. För Dividend Sweden har påverkan varit mycket tydlig och resultatet för helåret har utfallit mycket svagt, där fjärde kvartalet utmärkte sig som årets sämsta.

Vi genomförde under 2017 två utdelningar av aktier i andra bolag till våra aktieägare, samt avtalade om ytterligare tre stycken utdelningar i spännande bolag som skall listas:

-Sensec Holding: säkerhetsbolaget som delades ut till Dividends aktieägare efter beslut av en extra bolagsstämma i april. Utdelningen verkställdes i maj och Sensec listades på NGM Nordic MTF i juni.

-Attana: bolaget arbetar med kontraktsforskning och besitter unik know how. Delades ut till Dividends aktieägare i november, efter beslut av en extra bolagsstämma samma månad.

-Transfer Jobb: jobbmatchningstjänst som kommer delas ut under första kvartalet 2018. Beslut togs på stämman i november 2017.

-Hubory: det kommande "clearing huset" för svenska stadsnät. Beslut om utdelning på årsstämman 2018.

-Vilhelmina Mineral: prospekteringsbolag med starka kanadensiska huvudägare som har vana av att ta bolag till gruvdrift. Avtal tecknades efter fjärde kvartalets utgång om utdelning av aktier.

Värdet på de genomförda utdelningarna i Sensec och Attana uppgick till ca 5,7 MSEK. Det innebär att tillsammans med den kontanta utdelningen om ca 4,1 MSEK har vi under 2017 delat ut 9,8 MSEK till våra aktieägare, vilket vi trots verksamhetsresultatet är nöjda med. Baserat på aktiekursen den 31/12 2017 motsvarar utdelningen ca 19% direktavkastning.

Vi jobbar vidare med att utveckla vår portfölj, men det har i vissa fall tagit betydligt längre tid än vad vi räknat med och på vägen skapat större förluster än beräknat. Dock arbetar vi vidare utan förminskad kraft med de bolag som vi anser kunna ge god avkastning under 2018. Vi ser också att när vi lyckas med vår förutsatts att aktivt bidra till bolagens utveckling ger detta resultat tämligen omgående. Vi ser också att möjligheten till ytterligare utdelningar av aktier i intressanta bolag på väg mot listning är fortsatt god och kommer vara en viktig del i vår utdelningsstrategi även för 2018.

Bo Lindén
VD 

Kommande händelser

Årsstämma, 26 april
Delårsrapport jan - mars 2018, 26 april
Delårsrapport april - juni 2018, 23 augusti
Delårsrapport juli - september 2018, 26 oktober
Bokslutskommuniké 2018, 15 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2018-02-15

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Patric Perenius
Styrelseledamot 

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22. 

2018-02-23
2018-02-15
Regulatorisk
1 januari - 31 december 2017 
 • Nettoomsättningen ökade till 59,3 (58,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,5 (11,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,7 (13,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3,3 (7,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,095) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas

1 oktober - 31 december 2017 

 • Nettoomsättningen minskade till 12,0 (27,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,4 (5,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,1 (6,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4,1 (3,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,05) SEK
2018-02-01
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat om att förvärva nyemitterade aktier i Vilhelmina Mineral genom en riktad emission. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa aktier ska delas ut till Dividends aktieägare inför en planerad listning av Vilhelmina under andra kvartalet 2018.

2017-12-29

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av aktier i Hubory AB genom en riktad emission. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends aktieägare inför en planerad listning av Hubory under H2 2018.

2017-12-22

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Dividend Sweden genomfört av aktier i Attana AB. Det fastställda utdelningsvärdet är 0,60 kr/aktie.

2017-12-20

Under perioden 15 november - 15 december fanns möjligheten för innehavarna av Dividend Swedens konvertibel KV1B att konvertera innehavda konvertibler till kursen 0,36 SEK/aktie. Av bolagets utestående konvertibler om 2 148 448,40 SEK har totalt ett nominellt belopp om 394 115,40 SEK anmälts för konvertering, vilket motsvarar ca 18%.

2017-12-04
Regulatorisk

Dividend Sweden har ett utestående konvertibelt förlagslån om totalt ca 2,1 MSEK. Löptiden är till 2020-12-30, ränta om 10% per år, utbetalas 30 juni och 30 december, 5% vid varje tillfälle. Erbjudande om konvertering sker årligen 15 november - 15 december. Konverteringskursen var ursprungligen 0,40 SEK/aktie och justerades efter företrädesemissionen till 0,36 kr/aktie. Vid full konvertering kan antalet aktier öka med 5 967 912.

2017-11-22

Vid en extra bolagsstämma den 13 november 2017 beslutades om utdelning av aktier i Attana, samt bemyndigade till styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 30 november 2017.

2017-11-13
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 13 november 2017. Följande beslut fattades av stämman:

2017-10-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 november 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.