Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Bokslutskommuniké 2016

Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen föreslår årsstämman en företrädesemission, fullt säkerställd av bolagets huvudägare.

1 januari - 31 december 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 58,7 (1,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,3 (0,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 13,2 (0,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 7,7 (0,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,095 (0,02) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 (0) SEK per aktie

1 oktober - 31 december 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 27,1 (0,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (0,4) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 6,7 (0,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 3,9 (0,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Ripasso Energys listningsemission övertecknades och bolaget listades på NGM Nordic MTF.
 • MultiDocker Cargo Handling genomförde nyemission som övertecknades.
 • Swemets spridningsemission övertecknades.
 • Nickel Mountain Resources listningsemission övertecknades och aktien noterades på NGM Nordic MTF.
 • Konvertering av ca 9,6 MSEK, ca 82% av utestående konvertibellån.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • MultiDocker Cargo Handling listas på NGM Nordic MTF.
 • Styrelsen föreslår årsstämman om företrädesemission för ökad tillväxt och expansion.

VD-kommentar

2016 var Dividend Swedens första år som listat bolag. Emissionen som föregick listningen inbringade drygt 20 MSEK, varav hälften i eget kapital och hälften såsom konvertibelt förlagslån. Bolaget hade då en tydlig affärsidé och uppsatta mål, men inget av det syntes i resultat- och balansräkningen. Idag, ett knappt år senare, syns bolagets arbete i dessa räkningar och vi kan konstatera att vi lyckades nå och slå våra uppsatta mål. För er som varit med och trott på bolaget vill jag tacka för det gångna året.

Utöver ett resultat efter finansnetto för året på 13,2 MSEK har Dividend Sweden till sina aktieägare delat ut aktier i bolagen Ripasso Energy och MultiDocker Cargo Handling, som vid listningstidpunkten var ca 8 MSEK. Vårt mål är att fortsätta växa och fortsätta genomföra utdelningar av bolag till våra aktieägare. Dessa aktieutdelningar för inte bara med sig ett utdelningsvärde för Dividends aktieägare, utan bidrar till att andra spännande bolag kan fortsätta växa såsom listade bolag. Ripasso Energy och MultiDocker Cargo Handling kapitaliserades med över 55 MSEK inför sina listningar och vi ser med tillförsikt på fortsättningen för dessa bolag.

Utöver de gjorda aktieutdelningarna föreslår styrelsen en kontant utdelning om 0,05 kronor per aktie. Bolagets namn, Dividend Sweden, avser vi fortsätta prägla verksamheten och den avkastning vi har som mål att leverera till aktieägarna.

Samtidigt som vi upplevt ett starkt år har vi också fortsatt att utveckla vår affärsidé och vårt sätt att öka affärsmöjligheterna. Inslaget av rådgivning mot de företag vi investerar i har minskat och fokus ligger på att utveckla gjorda investeringar för att långsiktigt öka avkastningen.

Under fjärde kvartalet stärktes Dividends finansiella ställning med ca 9,6 MSEK då detta belopp konverterades till aktier. Samtidigt som antalet aktier i bolaget ökade med ca 24 miljoner, sjunker våra räntekostnader med ca 1 MSEK årligen, samtidigt som bolagets soliditet förstärks väsentligt.

Med ett nytt år satsar vi vidare mot tillväxt och för att fortsätta expansionen föreslår styrelsen en företrädesemission, där syftet är tydligt att fortsätta växa med lönsamhet, för att bli en större och mer attraktiv affärspartner för fler intressanta investeringar och bolag och därigenom skapa mer värde för våra aktieägare. Emissionen kommer vara fullt säkerställd av bolagets huvudägare genom teckningsförbindelser och garantier.

Vi ser an med stor tillförsikt på 2017 och med ett större arbetande kapital kommer bolaget fortsätta växa och leverera utdelningar till sina aktieägare.

Bo Lindén
VD

Kommande händelser
Årsstämma, 14 februari 2017
Delårsrapport jan - mars 2016, 26 april 2017
Delårsrapport april - juni 2016, 23 augusti 2017
Delårsrapport juli - september 2016, 26 oktober 2017
Bokslutskommuniké 2016, 15 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 17 januari 2017

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör

Tobias Berglund
Styrelseledamot                                                            

Patric Perenius
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22.

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2017-04-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 april 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

2017-04-07

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 15 mars 2017 och har nu registrerats hos Bolagsverket.

2017-03-28

Dividend Sweden har förvärvat aktier i Sensec Holding AB från företagets huvudägare Des Mond AB. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends aktieägare inför kommande listning av Sensec. 

2017-03-20

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 15 mars 2017 och har tecknats till 233% , vilket innebär att bolaget tillförs ca 23 MSEK före emissionskostnader.

2017-02-24

Dividend Sweden AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 24 februari - 15 mars 2017.

2017-02-15
Regulatorisk

Dividend Swedens årsstämma hölls i Stockholm den 14 februari 2017. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2017-01-24
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

2017-01-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

2017-01-17
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen föreslår årsstämman en företrädesemission, fullt säkerställd av bolagets huvudägare.

2016-12-20
Regulatorisk

Under perioden 15 november - 15 december fanns möjligheten för innehavarna av Dividend Swedens konvertibel KV1B att konvertera innehavda konvertibler till kursen 0,40 SEK/aktie. Av bolagets utestående konvertibler om 11 796 750 SEK har totalt har ett nominellt belopp om 9 648 301,60 SEK anmälts för konvertering, vilket motsvarar ca 82%.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.