Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Vilhelmina Mineral

Dividend Sweden har avtalat om att förvärva nyemitterade aktier i Vilhelmina Mineral genom en riktad emission. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa aktier ska delas ut till Dividends aktieägare inför en planerad listning av Vilhelmina under andra kvartalet 2018.

Vilhelmina Mineral har två huvudprojekt, ett i Sverige och ett i Norge. Stekenjokk är en koppar-zink gruva i nordvästra Sverige som tidigare har producerats cirka 7 miljoner ton koppar- zinkmalm mellan åren 1976-1988. Aktuella resurser beräknas till ca 7 miljoner ton med förhöjda halter av koppar, zink, silver, guld och bly. Vilhelmina Minerals målsättning är att på nytt starta Stekenjokkgruvan med beräknade resurser för upp till 15 års produktion. I Norge äger Vilhelmina en ägarandel i det norska Jomafältet där 11,5 miljoner ton koppar- och zinkmalm producerats vid tidigare gruvdrift. Här har bolaget en motsvarighet till bearbetningskoncession och avsikten är att genom ytterligare prospektering utöka malmreserverna.

Vilhelmina Mineral ingick under 2017 ett avtal med det kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan om finansiering och avsikten är att tillsammans utveckla basmetallprojekten i Stekenjokk och Joma. Forbes & Manhattan har tagit ett antal gruvprojekt till drift och avsikten är att detta ska ske även med Vilhelmina Mineral. I linje med den strategi som bolaget har, avses att genomföra en listning av Vilhelminas aktie på lämplig marknadsplats i Stockholm under andra kvartalet 2018. Mer information finns på www.vilhelminamineral.com.

"Vi är nöjda över att tillsammans med Dividend Sweden bredda vår aktieägarbas genom en ägarspridning. Vilhelmina Minerals ambition är att utveckla våra projekt på ett ansvarsfullt sätt till lönsam gruvdrift under många år samtidigt som vi skapar arbetstillfällen i tidigare aktiva gruvorter, säger Peter Hjorth, styrelseordförande Vilhelmina Mineral.  

"Vilhelmina Mineral har med två intressanta projekt och en kunnig och kapitalstark huvudägare goda möjligheter att lyckas ta dessa till gruvdrift. Det ökade intresset för råvaror gör att vi ser Vilhelmina som en intressant investering för de som önskar exponering mot de viktiga metallerna koppar och zink, säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Villkor för utdelningen kommer att offentliggöras i samband med kallelse till bolagsstämma under första kvartalet 2018.

Stockholm 2018-02-01

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2018-02-23
2018-02-15
Regulatorisk
1 januari - 31 december 2017 
 • Nettoomsättningen ökade till 59,3 (58,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,5 (11,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,7 (13,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3,3 (7,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,095) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas

1 oktober - 31 december 2017 

 • Nettoomsättningen minskade till 12,0 (27,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,4 (5,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,1 (6,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4,1 (3,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,05) SEK
2018-02-01
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat om att förvärva nyemitterade aktier i Vilhelmina Mineral genom en riktad emission. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa aktier ska delas ut till Dividends aktieägare inför en planerad listning av Vilhelmina under andra kvartalet 2018.

2017-12-29

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av aktier i Hubory AB genom en riktad emission. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends aktieägare inför en planerad listning av Hubory under H2 2018.

2017-12-22

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Dividend Sweden genomfört av aktier i Attana AB. Det fastställda utdelningsvärdet är 0,60 kr/aktie.

2017-12-20

Under perioden 15 november - 15 december fanns möjligheten för innehavarna av Dividend Swedens konvertibel KV1B att konvertera innehavda konvertibler till kursen 0,36 SEK/aktie. Av bolagets utestående konvertibler om 2 148 448,40 SEK har totalt ett nominellt belopp om 394 115,40 SEK anmälts för konvertering, vilket motsvarar ca 18%.

2017-12-04
Regulatorisk

Dividend Sweden har ett utestående konvertibelt förlagslån om totalt ca 2,1 MSEK. Löptiden är till 2020-12-30, ränta om 10% per år, utbetalas 30 juni och 30 december, 5% vid varje tillfälle. Erbjudande om konvertering sker årligen 15 november - 15 december. Konverteringskursen var ursprungligen 0,40 SEK/aktie och justerades efter företrädesemissionen till 0,36 kr/aktie. Vid full konvertering kan antalet aktier öka med 5 967 912.

2017-11-22

Vid en extra bolagsstämma den 13 november 2017 beslutades om utdelning av aktier i Attana, samt bemyndigade till styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 30 november 2017.

2017-11-13
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 13 november 2017. Följande beslut fattades av stämman:

2017-10-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 november 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.