Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 23 maj 2019

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens yttrande

Fullmakt

Revisorns yttrande

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.